Input:

R 102/1958; Garance

č. 102/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Žádá-li se o přivolení k výpovědi z důvodu, že se pronajímatel chce nastěhovat do bytu ve svém domě, který není domkem rodinným, je nutno při rozhodování o přivolení k výpovědi uvážit i poměry nájemcovy a dále obecný zájem posouzený i se zřetelem na poměry nájemcovy, jak to má na mysli § 1 nař. ě. 179/1950 Sb. Otázku, zda z hlediska obecného zájmu převažuje zájem na ukončení či na zachování nájemního poměru, třeba posuzovat i z hlediska třídního.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 5. června 1958, Cz 184/58.)
Manželé K. a R. Č. koupili dům o pěti bytových jednotkách, z nichž byt o dvou pokojích a kuchyni byl přidělen rozhodnutím bytového odboru rady MNV nájemci J. J. Manželé Č. žádali o přivolení k výpovědi z toho důvodu, že R. Č. je nemocná a potřebuje pro obstarávání domácnosti pomoci svých tří sester, které bydlí mimo České Budějovice.
Lidový soud v Písku uznal tento výpovědní důvod a přivolení k výpovědi udělil.
R. Č. zemřela několik dní po vydání rozsudku. Do řízení vstoupily její dvě nezletilé děti.
Krajský soud v Čes. Budějovicích nevyhověl nájemcovu odvolání a uznal návrh za důvodný podle § 4 nař. min. sprav. č. 179/1950 Sb. proto, že přivolením k výpovědi bylo umožněno, aby sestra zemřelé R. Č. mohla pomáhat při péči o domácnosti . a výchovu obou dětí.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že rozhodnutím krajského soudu byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Výpovědním důvodem podle § 4 nař. min. sprav. č. 179/1950 Sb. může být jen skutková podstata, která se rovná svou důležitostí skutkové podstatě některého zvláštního výpovědního důvodu (§§ 1–3 cit. nař.) a není s ní v kolisi (rozhodnutí č. 32/1952 Sbírky rozhodnutí čs. soudů).
Krajský soud, uvažuje věc z tohoto hlediska, shledal závažnost uplatněných a zjištěných okolností, rovnající se podle jeho názoru závažnosti výpovědního důvodu §§ 1–3 nařízení v tom, že uvolnění bytu je především v zájmu nezletilých dětí pronajímatele, jejichž výchova je záležitostí nejen jejich otce, ale i celé společnosti a uvedl, že soud musí