Input:

č. 102/1957 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 102/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Nájemným ve smyslu § 2 odst. 2 nař. č. 179/1950 Sb., o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jich zrušení bez výpovědi, není úplata za ústřední topení, jež se platí oddelene od vlastního nájemného.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 1. října 1956. 10 Co 515/56.)
Lidový soud civilní v Praze zamítl návrh na přivolení k výpovědi z bytu opřený o ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) nař. č. 179. 1950 Sb., o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jich zrušení bez výpovědi. K odůvodnění uvedl, že žalobcem tvrzené nedoplatky nájemného nejsou nedoplatky nájemného smluveného nebo určeného v mezích cenových předpisů, resp. dávek a poplatků, ale nedoplatky z provozu ústředního topení.
Krajský soud nevyhověl odvolání žalobce a rozsudek lidového soudu potvrdil. K otázce, o kterou jde, uvedl
v odůvodnění:
Rozhodující pro posouzení důvodnosti návrhu na přivolení k výpovědi je, že částky, které odpůrkyně navrhovateli dluží, jsou pohledávkami za provoz ústředního topení a dodávku teplé vody, jak zástupce navrhovatele dlužné částky výslovně označil, a že odpůrkyně na vlastním nájemném, na dávkách a poplatcích ničeho nedluhuje.
Dokud se úplata za ústřední topení a dodávku teplé vody zahrnuje do nájemného, není dobře možno