101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.7.2017

101/2000 Sb.  Zákon o ochraně osobních údajů a o změně něk…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 101/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 4. dubna 2000
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
227/2000 Sb.
(k 1.10.2000)
v § 29 se doplňuje odst. 4
177/2001 Sb.
(k 31.5.2001)
mění (28 novelizačních bodů)
450/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
vkládá § 17a, mění § 30
107/2002 Sb.
(k 20.3.2002)
v § 3 odst. 6 doplňuje písm. f)
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
310/2002 Sb.
(k 12.7.2002)
mění § 3 odst. 6 písm. d)
517/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
ruší slova v § 2 odst. 2, v § 29 odst. 1 ruší písm. e)a odst. 4
439/2004 Sb.
(k 26.7.2004)
mění (48 novelizačních bodů)
439/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 39 doplňuje odst. 2, nové znění hlavy VIII (§ 44 až 46)
480/2004 Sb.
(k 7.9.2004)
v § 2 na konci textu odst. 2 doplňuje slova
ÚZ 525/2004 Sb.
 
 
626/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 30 odst. 4 a 5 ruší slova „další plat“
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 37 písm. c) nahrazuje slovo
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 46 odst. 7 nahrazuje slovo
109/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 9 písm. f) vkládá slova
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 9 písm. f) vkládá slova
267/2006 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byl zákon zrušen - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
vkládá § 29a
170/2007 Sb.
(k 1.9.2007)
mění § 2, § 4, § 9,§ 13, § 29
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část druhou
52/2009 Sb.
(k 1.4.2009)
mění v části první nadpis hlavy VII a § 46 odst. 4; vkládá nový § 44a a § 45a
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 16 odst. 2 písm. a) a § 29a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 46 odst. 7
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 9 písm. c) a § 27 odst. 3 písm. g)
468/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 4 písm. h), § 21, § 45
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 16, § 33 odst. 3, § 37, § 38, § 40, § 44 a § 45; vkládá nový § 40a; ruší § 39, § 41, § 42 a § 43
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 1, § 2 odst. 2, § 29, § 30, § 32
301/2016 Sb.
(k 6.10.2016)
mění § 3 odst. 6 zákona
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 29, § 45, § 45a, § 46
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon v souladu s právem Evropské unie1) , mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána,1a) a k naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států.
§ 2
(1) Zřizuje se Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze (dále jen „Úřad“).
(2) Úřad je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném tímto zákonem, zvláštními právními předpisy1) , mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie.
(3) Úřad vykonává působnost
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru