Input:

101/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o bezvízovém styku, platné do 29.4.1978 Archiv

č. 101/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o bezvízovém styku, platné do 29.4.1978
[zrušeno č. 54/1978 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 26. září 1967
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o bezvízovém styku
Dne 14. července 1967 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o bezvízovém styku.
Podle svého článku 10 vstoupila Dohoda v platnost dnem 31. srpna 1967.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
První náměstek ministra:
Dr. Pudlák v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou
Německé demokratické republiky o bezvízovém styku
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Německé demokratické republiky, vedeny přáním prohlubovat pevné přátelské styky mezi oběma státy a ve snaze dále usnadnit občanům obou států překračování obou hranic a přispět tak k dalšímu rozvoji politických, hospodářských a kulturních styků, rozhodly se uzavřít tuto Dohodu:
Za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci
vláda Československé socialistické republiky
Karla Kurku, náměstka ministra zahraničních věcí,
vláda Německé demokratické republiky
Oskara Fischera, náměstka ministra zahraničních věcí,

kteří po výměně plných mocí, jež shledali v dobré a náležité formě se dohodli takto:
Článek 1
Občané obou států, kteří mají trvalé bydliště na území svého státu nebo na území jiného socialistického státu jsou zproštěny, pokud mají platný cestovní doklad svého státu, vízové povinnosti při cestě k přechodnému pobytu a při průjezdu územím druhého státu.
Článek 2
1. K překročení státních hranic opravňují cestovní doklady, které se vydávají občanům obou států podle vnitrostátních předpisů.
2. Děti, které nemají vlastní cestovní doklad a cestují s rodiči, budou zapsány v cestovním dokladu rodičů. Pokud cestují bez rodičů musí mít vlastní cestovní doklad.
3. Příslušné orgány smluvních stran si diplomatickou cestou vymění vzory cestovních dokladů uvedených v odst. 1 a 2. O změnách cestovních dokladů se budou stejným způsobem informovat nejpozději do 30 dnů před jejich zavedením.
Článek 3
Státní hranice se mohou překračovat na hraničních přechodech k tomu určených.
Článek 4
1. Občané jednoho státu