Input:

R 101/1967; Vyživovací povinnost Garance

č. 101/1967 Sb. rozh.
Pri hodnotení schopností a možností rodičov prispievať na výživu detí, pokiaľ došlo ke zmene zamestnania niektorého z rodičov, znamenajúcej pokles jeho zárobku, je treba zistiť i dôvody takejto zmeny. Rovnako je treba náležite zistiť i okruh osôb, ku ktorým majú rodičia zákonnú vyživovaciu povinnosť. Pokiaľ ide o manžela rodiča, je treba zistiť, či prestal pracovať z vážných dôvodov a či je teda osobou, o výživu ktorej sa musí rodič detí starať.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 12. mája 1967, 4 Cz 48/67.)
V januári roku 1966 podala matka maloletých detí M. T. a E. T. návrh na zvýšenie výživného pre deti z čiastky 200 Kčs, dosiaľ otcom detí platenej na každé z nich, na čiastku 300 Kčs mesačne, počínajúc 1. 1. 1966. Svoj návrh odôvodňovala vyššími potrebami detí, najmä u mal. E., ktorá je v evidencii strediska TBC a vyžaduje zvýšené náklady na stravu.
Otec s návrhom na zvýšené náklady nesúhlasil, poukázal na svoju pracovnú neschopnosť a liečenie, ktorému sa podrobuje na psychiatrickou oddelení v P. a ďalej na skutočnosť, že je osobou so sníženou pracovnou schopnosťou.
Okresný súd Bratislava - vidiek návrhu matky vyhovel a zvýšil výživné na obe deti, počínajúc 1. 1. 1966, na čiastku 300 Kčs mesačne. Rozhodnutie odôvodnil zistením, že potreby detí sa zvýšili a najmä mal. E že potrebuje výdatnejšiu stravu. Otcovo tvrdenie, že sa lieči, pokladal za nedoložené a dodal, že kratšie liečenie nemôže byť podkladom pre zníženie otcovho zárobku.
Krajský súd v Bratislave rozsudkom zmenil potom rozsudok súdu prvého stupňa tak, že výživné zvýšil na mal. M. na čiastku 220 Kčs a na mal. E. na čiastku 260 Kčs mesačne, počínajúc 1. 1. 1966.
Najvyšší súd rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona podanej predsedom Najvyššieho súdu, že rozsudkami súdov oboch stupňoch bol porušený zákon a tieto rozhodnutia zrušil.
Z odôvodnenia:
Pri posudzovaní zmeny pomerov, ktorá má vplyv na zmenu súdneho rozhodnutia o výživnom pre maloleté deti v zmysle ust. § 99 ods. 1 zák. o rod., musia súdy vychádzať zo spoľahlivých a úplne zistených skutočností ako na strane detí, tak i rodičov. Pri hodnotení schopností a možností rodičov prispievať na výživu svojích detí (§ 85 ods. 2 a § 96 ods. 1 cit. zák.) je treba získať úplné poznatky o zárobkovej schopnosti rodičov a skutočných príjmoch; pokiaľ došlo k zmene zamestnania niektorého z rodičov, znamenajúcej pokles jeho zárobku, je treba zistiť i dôvody takejto zmeny. Rovnako je treba náležite zistiť i okruh osôb, ku ktorým majú rodičia zákonnú vyživovaciu povinnosť. Pokiaľ ide o manžela rodiča, je treba zistiť,