Input:

101/1966 Sb., Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství, platné do 31.12.1969 Archiv

č. 101/1966 Sb., Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství, platné do 31.12.1969
[zrušeno č. 174/1969 Sb.]
VYHLÁŠKA
Státní komise pro finance, ceny a mzdy
ze dne 20. prosince 1966
o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství
Státní komise pro finance, ceny a mzdy stanoví podle § 4 zákona č. 113/1965 Sb.:
Úvodní ustanovení
§ 1
(1) Tato vyhláška se vztahuje na státní hospodářské organizace (dále jen „podniky“).1) Na organizace zahraničního obchodu se vztahuje obdobně.
(2) Ustanovení § 6 a § 11 se vztahují na organizace, v nichž není uplatněna hmotná zainteresovanost na hrubém důchodu nebo zisku. Obdobně platí pro ně ustanovení druhé části a § 33 a přiměřeně platí pro ně též ustanovení § 29 - § 32.
(3) Tato vyhláška se vztahuje obdobně na pracovníky v pracovním poměru ve výrobních a spotřebních družstvech. Svaz výrobních družstev a Svaz spotřebních družstev stanoví, která ustanovení této vyhlášky platí obdobně pro členy družstev.
ČÁST PRVNÍ
Prostředky na odměňování
§ 2
(1) V podnicích, v nichž je uplatněna hmotná zainteresovanost na hrubém důchodu, se z fondu pracujících vytvořeného podle § 22 a § 35 vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství (dále jen „vládní nařízení“) se vyplácejí
a) časové a úkolové mzdy dělníků, základní mzdy technickohospodářských pracovníků a osobní platy,
b) prémie a odměny za individuální výsledky práce včetně prémií a odměn za řešení úkolů vědy a techniky,
c) příplatky a náhrady mzdy,
d) podíly na hospodářských výsledcích a peněžité odměny v socialistickém soutěžení,
e) odměny za práce vykonávané pracovníky podniku jako vedlejší činnost, popřípadě externími pracovníky na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (ostatní osobní výdaje).2)
(2) Pokud se v této vyhlášce používá pojmu mzdy za individuální výsledky práce, rozumí se tím pro účely této vyhlášky mzdy podle odst. 1 písm. a), b), c).
§ 3
(1) V podnicích, v nichž je uplatněna hmotná zainteresovanost na zisku, se stanoví základní mzdový fond, z něhož se vyplácejí mzdy, náhrady mzdy a odměny (ostatní osobní výdaje) uvedené v § 2 odst. 1 písm. a), c), e).
(2) Prémie, odměny, podíly n a hospodářských výsledcích a peněžité odměny v socialistickém soutěžení (§ 2 odst. 1 písm. b), d)) se vyplácejí z fondu odměn vytvářeného podle § 22 a § 35 vládního nařízení.
§ 4
(1) Do fondu pracujících (fondu odměn) se převádějí prostředky na odměny ze socialistického soutěžení, příspěvky a účelové dotace a převody z rezervního fondu (§ 35 odst. 3 vládního nařízení). Převody prostředků z jiných fondů a od jiných orgánů, než jsou uvedeny v § 35 vládního nařízení do fondu pracujících (fondu odměn) a převody mezi fondy pracujících podniků nejsou dovoleny.
(2) Zdroje fondu pracujících (fondu odměn), nevyčerpané v běžném roce, se převádějí do následujícího roku.
§ 5
V organizacích, v nichž není uplatněna hmotná zainteresovanost na hrubém důchodu nebo na zisku, se stanoví mzdový fond, z něhož se