Input:

č. 101/1955 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 101/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Obecný zájem zmíněný v § 1 písm. f) nař. min. sprav, č. 179/1950 Sb., o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jich zrušení bez výpovědi, má pro otázku přípustnosti výpovědi s hlediska výpovědního důvod cit. ustanovení význam jen tehdy, jestliže by tento zájem byl dotčen právě tím, že dojde ke zrušení nájemního poměru s nájemcem bytu, o nějž jde. Tak tomu není v případě vojenského bytu, jde-li vojenské správě jen o to, aby počet a kvalita bytových jednotek, jimiž disponuje jako byty vojenskými, zůstaly nedotčeny.
Otázkou náhradního bytu se v řízení o přivolení k výpovědi nelze zabývat.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 28. dubna 1955, Cz 120/55.)
Pronajimatelka, která je vlastnicí rodinného domku, žádala o přivolení k výpovědi z bytu v rodinném domku, kterýžto byt je bytem vojenským a byl přidělen výměrem posádkové správy nájemci. O přivolení žádala pronajimatelka z toho důvodu, že bytu potřebuje pro svou dceru a jejího manžela.
Lidový soud v Plzni návrh na přivolení k výpovědi zamítl.
Krajský soud v Plzni nevyhověl odvolání navrhovatelky.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že rozsudkem krajského soudu byl porušen zákon.
Z odůvodnění:
Oba soudy odepřely dát přivolení k výpovědi v podstatě z toho důvodu, že obecný zájem nepřipouští přivolení k výpovědi, poněvadž by přivolení bylo v zásadním rozporu s bytovou potřebou vojenské správy a se zřetelem k tomu, že jde o vojenský byt, a vyklizeni by nebylo ani proveditelné, když vypovídanému nemůže být opatřen náhradní byt.
Podle ustanovení § 1 písm. f) nař. min. sprav, č. 179/1950 Sb., o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jich zrušení bez výpovědi, je obecný zájem, zejména zájem na plnění úkolů jednotného hospodářského plánu, překážkou přivolení k výpovědi, jestliže tento obecný zájem vyžaduje, aby nájemní poměr zůstal zachován podle uvážení poměrů