100/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 100/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. března 2017,
kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 44/2013 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
2. V § 2 se na konci textu písmene r) doplňují slova „v prvním stupni příbuzenství“.
3. V nadpisu § 4 se slova „nezletilých osob“ nahrazují slovy „osob, které nenabyly plné svéprávnosti“ a slova „zbavených způsobilosti k právním úkonům“ se nahrazují slovy „s omezenou svéprávností“.
4. V § 4 odst. 1 se slova „kterými jsou nezletilé osoby5, osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům nebo osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu6(dále jen „osoba zbavená způsobilosti“) nebo osoby“ nahrazují slovy „kteří jsou osobami, které nenabyly plné svéprávnosti, nebo osobami s omezenou svéprávností (dále jen „osoba, která není plně svéprávná“) anebo osobami“.
Poznámky pod čarou č. 5 a 6 se zrušují.
5. V § 4 odst. 1 písm. d), v § 7 odst. 1 větě druhé a v § 15 odst. 1 se slova „nezletilá osoba nebo osoba zbavená způsobilosti“ nahrazují slovy „osoba, která není plně svéprávná“.
6. V § 5 odst. 1 se slova „nezletilým osobám, osobám zbaveným způsobilosti“ nahrazují slovy „osobám, které nejsou plně svéprávné“.
7. V § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 5 písm. b) se slova „nezletilé osobě, osobě zbavené způsobilosti“ nahrazují slovy „osobě, která není plně svéprávná“.
8. V § 5 odst. 3, § 7 odst. 6 a v § 16 odst. 1 písm. c) části věty za středníkem se slova „nezletilé osoby nebo osoby zbavené způsobilosti“ nahrazují slovy „osoby, která není plně svéprávná“.
9. V § 5 odst. 5 závěrečné části ustanovení, § 5 odst. 6 písm. a), b) a g) a v § 5 odst. 8 se slova „nezletilé osoby, osoby zbavené způsobilosti“ nahrazují slovy „osoby, která není plně svéprávná“.
10. V § 5 odst. 6 písm. d) a v § 5 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova „nezletilé osoby nebo osoby zbavené způsobilosti“ nahrazují slovy „osoby, která není plně svéprávná“.
11. V § 5 odst. 7 písm. a) se slova „nezletilou osobu nebo osobu zbavenou způsobilosti“ nahrazují slovy „osobu, která není plně svéprávná,“.
12. V § 6 odst. 6 se slova „nezletilé osoby nebo
 
 Nahoru