100/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů

100/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o da…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 100/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. března 2017,
kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 44/2013 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
2. V § 2 se na konci textu písmene r) doplňují slova „v prvním stupni příbuzenství“.
3. V nadpisu § 4 se slova
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru