Input:

100/2010 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech Garance

č. 100/2010 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. března 2010,
kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, se mění takto:
1. V § 64 odst. 1, § 65 odst. 3 a 4 a § 66 odst. 3 se slova „12 měsíců“ nahrazují slovy „2 let“.
2. V § 66 odst. 2 a v § 68 odst. 2 písm. a) se číslo „3“ nahrazuje číslem „15“.
3. V § 67 se slova „do 12 měsíců“ nahrazují slovy „nejpozději do 2 let“.
4. V § 68 odst. 1 a 2 se na konci textu úvodní části ustanovení doplňuje slovo „nejpozději“.
5. V § 68 odst. 1 písm. a) se číslo „2“ nahrazuje číslem „14“.
6. V § 68 odst. 1 písm. b) se číslo