Input:

100/1996 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve znění účinném k 1.7.2020 Garance

č. 100/1996 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 28. března 1996,
kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
324/2003 Sb.
(k 30.9.2003)
ruší § 3
278/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 1 a § 2
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 44 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):
§ 1
Náležitosti žádosti o udělení licence
(1) Je-li žadatelem o udělení licence fyzická osoba, žádost o udělení licence obsahuje:
a) jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo a číslo občanského průkazu,
b) obchodní jméno, pokud pod tímto jménem podniká,
c) identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno,
d) označení předmětu licence,1) o jejíž udělení je žádáno, popř. i doba, na kterou je licence žádána,
e) úředně ověřenou2) kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání,
f) popis dosavadní odborné lesnické praxe žadatele s uvedením počtu let trvání praxe.
 
(2) Je-li žadatelem o udělení licence právnická osoba, žádost o udělení licence obsahuje:
a) obchodní jméno, sídlo a právní formu žadatele,
b) jméno a příjmení a trvalý pobyt osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem žadatele,
c) identifikační číslo,
d) výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než tři měsíce,
e) označení předmětu licence, o jejíž udělení je žádáno, popř. i doba, na kterou je licence žádána,
f) jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo a číslo občanského průkazu odpovědného zástupce,
g) úředně ověřenou2) kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání odpovědným zástupcem,
h) popis dosavadní odborné lesnické praxe odpovědného zástupce s uvedením počtu let trvání praxe.
 
§ 2
Odborné lesnické vzdělání
Při posuzování podmínek pro udělení licence se odborné lesnické vzdělání dokládá
a) vysokoškolským diplomem o absolvování studia v oblasti vzdělávání lesnictví a