Input:

100/1970 Sb., Zákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění účinném k 1.1.2007 Garance

č. 100/1970 Sb., Zákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění účinném k 1.1.2007
ZÁKON
ze dne 17. listopadu 1970
o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
63/1983 Sb.
(k 1.1.1984)
mění, doplňuje
74/1990 Sb.
(k 14.3.1990)
mění, doplňuje
169/1990 Sb.
(k 10.5.1990)
mění, doplňuje
546/1990 Sb.
(k 27.12.1990)
mění, doplňuje
334/1991 Sb.
(k 27.8.1991)
mění, pozbývá platnost ve vztahu k policistům federálního policejního sboru a hradní policie
367/1991 Sb.
(k 20.9.1991)
mění
77/1992 Sb.
(k 10.3.1992)
mění
143/1992 Sb.
(k 1.5.1992)
ruší § 48 odst. 1 věta druhá a odst. 2 a 3, § 49, § 50, § 52 a § 55
186/1992 Sb.
(k 1.7.1992)
ruší ve vztahu k policii a policistům a ke Sboru nápravné výchovy ČR a jeho příslušníkům
586/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
ruší § 51
33/1995 Sb.
(k 1.4.1995)
mění, doplňuje
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 138 odst. 2 ruší bod 3
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Další rozvoj a upevňování socialistického společenského zřízení v Československé socialistické republice, účinná ochrana veřejného pořádku, bezpečnosti občanů a jejich ústavních a jiných zákonných práv a svobod je základním zájmem naší společnosti. Významné úkoly na tomto úseku plní Sbor národní bezpečnosti.
Služba ve Sboru národní bezpečnosti je celospolečensky významnou činností. Klade vysoké požadavky na jeho příslušníky po stránce politické, odborné, mravní, duševní i tělesné a je spojena i s ohrožením jejich života a zdraví. Zvláštní podmínky služby ve Sboru národní bezpečnosti vyžadují proto i zvláštní úpravu služebního poměru jeho příslušníků.
ČÁST PRVNÍ
SLUŽEBNÍ POMĚR
Úvodní ustanovení
§ 1
Tento zákon upravuje služební poměr, zejména práva a povinnosti z něho vyplývající, jakož i základní otázky hmotného zabezpečení příslušníků Sboru národní bezpečnosti (dále jen „příslušníci“).
§ 2
(1) Příslušníci jsou ve služebním poměru ke Sboru národní bezpečnosti.
(2) Jménem Sboru národní bezpečnosti jednají a rozhodují ve věcech služebního poměru v oborech své působnosti ministři vnitra a v rozsahu jimi stanoveném další orgány, náčelníci a velitelé též v případech stanovených tímto zákonem (dále jen „služební orgány“).
(3) Náčelníci a velitelé jsou v rozsahu své pravomoci oprávněni ukládat podřízeným příslušníkům služební úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich činnost a dávat jim k tomu účelu rozkazy a pokyny.
HLAVA PRVNÍ
VZNIK A ZMĚNY SLUŽEBNÍHO POMĚRU
§ 3
Podmínky přijetí a přijímací řízení
(1) Do služebního poměru může být přijat československý státní občan starší 18 let, který o přijetí požádá a
a) je oddán socialistickému společenskému zřízení,
b) je bezúhonný,
c) dosáhl požadovaného stupně vzdělání,
d) je tělesně a duševně způsobilý pro výkon služby a
e) vykonal základní (náhradní) vojenskou službu, pokud podléhá branné povinnosti.
(2) Služební orgány jsou povinny seznámit uchazeče o přijetí do služebního poměru se základními právy a povinnostmi vyplývajícími ze služebního poměru, zejména s podmínkami služby a s hmotným zabezpečením, a písemně ho vyrozumět o závěru přijímacího řízení.
(3) Přijímací řízení upraví ministr vnitra Československé socialistické republiky.
§ 4
Vznik služebního poměru
(1) Služební poměr se zakládá písemným rozhodnutím o přijetí uchazeče do služebního poměru.
(2) Rozhodnutí o přijetí uchazeče do služebního poměru musí obsahovat den nástupu služby, jmenování do hodnosti, druh služebního zařazení (funkci), místo nástupu služby (místo služebního působiště) a označení služebního orgánu, který o přijetí rozhodl; rozhodnutí má též obsahovat platové zařazení a délku zkušební doby (§ 6 odst. 1 a 2). Je-li uchazeč výjimečně přijímán do služebního poměru na určitou dobu, musí být v rozhodnutí uvedena též doba trvání služebního poměru.
(3) Služební poměr vzniká dnem, který je stanoven v rozhodnutí o přijetí uchazeče do služebního poměru jako den