Input:

100/1966 Sb., Vládní nařízení o plánovitém řízení národního hospodářství, platné do 7.7.1971 Archiv

č. 100/1966 Sb., Vládní nařízení o plánovitém řízení národního hospodářství, platné do 7.7.1971
[zrušeno č. 60/1971 Sb.]
Vládní nařízení
ze dne 12. prosince 1966
o plánovitém řízení národního hospodářství
Vláda Československé socialistické republiky podle § 9 zákona č. 83/1966 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky, podle § 391 až 395 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., podle § 28 zákona č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a národohospodářské evidenci, podle § 17 a 20 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, podle zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a podle § 2 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 36/1966 Sb., kterým se zrušují některé právní předpisy, nařizuje:
Úvodní ustanovení
§ 1
Toto nařízení vymezuje pojetí a funkci plánu i ekonomických nástrojů, stanoví zásady jejich uplatňování a určuje pravomoc i odpovědnost jednotlivých orgánů hospodářského řízení a organizaci při plánovitém řízení národního hospodářství, jakož i zásady účasti pracujících.
§ 2
(1) Plánovitý rozvoj národního hospodářství je zajišťován soustavou národohospodářských plánů, které vytyčují a konkretizují hospodářskou politiku a jsou základem pro řízení národního hospodářství státem. Národohospodářské plány vyjadřují cíle, které si společnost pro dané období stanovila, a cesty i prostředky k jejich uskutečnění.
(2) Hlavními nástroji k zabezpečení cílů plánu jsou ekonomické nástroje, závazné úkoly a závazné limity. Tyto hlavní nástroje spolu s orientačními ukazateli plánu působí na utváření optimálních proporcí a na dosažení maximální efektivnosti v procesu zpracování plánu i v období jeho realizace.
(3) Úlohou ekonomických nástrojů je zejména vytvářet příznivé podmínky pro soulad podnikových a celospolečenských zájmů a pro dlouhodobý zájem podniků na optimálním rozvoji a vzbuzovat účinný ekonomický tlak na racionální rozhodování podniků, jiných organizací a výrobních hospodářských jednotek.
(4) Orgány hospodářského řízení jsou povinny uplatňovat nástroje plánovitého řízení tak, aby působily ve vzájemném souladu k uspokojování potřeb společnosti v množství, skladbě, technické a jakostní úrovni výrobků a služeb a k zabezpečování maximální efektivnosti a hospodárnosti. Přitom respektují potřeby obrany a bezpečnosti státu.
§ 3
(1) Ustanoveními části první a šesté se řídí všechny orgány hospodářského řízení a všechny socialistické organizace.
(2) Ustanovení části druhé platí pro státní hospodářské organizace v průmyslu a stavebnictví, popř. pro další státní hospodářské organizace, které určí vláda.
(3) Ustanovení části třetí platí pro státní hospodářské organizace v působnosti ministerstva zemědělství a lesního hospodářství na úseku zemědělství, s výjimkou oborového ředitelství Zemědělských staveb, projektových organizací, vydavatelství a strojně početních stanic.
(4) Pro hospodaření ostatních státních organizací platí příslušná ustanovení části čtvrté.
(5) Část pátá platí pro hospodaření národních výborů a organizací jimi