Input:

100/1963 Sb., Vyhláška ministerstva spravedlnosti o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a chovanců v domovech mládeže, platné do 31.3.1977 Archiv

č. 100/1963 Sb., Vyhláška ministerstva spravedlnosti o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a chovanců v domovech mládeže, platné do 31.3.1977
VYHLÁŠKA
ministerstva spravedlnosti
ze dne 12. prosince 1963
o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a chovanců v domovech mládeže
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 373 občanského soudního řádu:
§ 1
(1)  Při výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, odečte se při měsíčním zúčtování na každé nezletilé dítě, které je povinný povinen vyživovat, částka 100 Kčs, která nesmí být při výkonu rozhodnutí sražena. Ze zbývající částky pracovní odměny se provede srážka pro běžné výživné nezletilých dětí připadající na příslušný měsíc, pro které je nařízen výkon rozhodnutí, a ze zbytku pracovní odměny se srazí náklady výkonu trestu odnětí svobody, popřípadě náklady vazby.
(2)  Částka 100 Kčs, připadající na nezletilé dítě, se podle odstavce 1 první věty neodečte, je-li k uspokojení pohledávky na výživném pro toto dítě nařízen výkon rozhodnutí.
§ 2
Část pracovní odměny, která zbývá po odečtení, popřípadě sražení částek uvedených v § 1, se zaokrouhluje směrem dolů na částku dělitelnou třemi vyjádřenou v celých korunách. Z této částky lze srazit k uspokojení pohledávky oprávněného jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávky uvedené v § 279 odst. 3 občanského soudního řádu lze však srazit i druhou třetinu, nepostačí-li jedna třetina k uspokojení nebo nemohou-li být z první třetiny uspokojeny, protože mají horší pořadí než jiné pohledávky. Dochází-li takto ke srážkám také z druhé třetiny, uspokojí se z ní bez ohledu na pořadí nejprve pohledávky výživného, pokud nebyly uspokojeny podle § 1, a pak teprve