Input:

100/1962 Sb., Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 7/1959 Ú.l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny Garance

č. 100/1962 Sb., Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 7/1959 Ú.l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny
VYHLÁŠKA
ministerstva paliv a energetiky
ze dne 3. října 1962
o změně vyhlášky č. 7/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny
Ministerstvo paliv a energetiky v dohodě s odběratelskými ministerstvy (ústředními úřady a orgány) a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:
Čl. I
Vyhláška č. 7/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny, se mění a doplňuje takto:
1. § 3 zní:
„(1) Smlouva se uzavírá pro každé odběrní místo zvlášť; jde-li však o jediného odběratele (organizaci), mohou strany uzavřít jedinou smlouvu s údaji rozdělenými podle jednotlivých odběrních míst. Přitom u velkoodběratelů je plánované množství elektřiny (kWh) určováno smlouvou postupně na příslušná období roku a odběrnými diagramy pro každé odběrní místo.
(2) Nejpozději 10 dní před počátkem každého období je velkoodběratel podle bližších časových dispozic dodavatele povinen oznámit dodavateli upřesněnou potřebu elektřiny na příslušné období (příděl kWh) a sjednat s ním měsíční odběrový a spotřební diagram, který je součástí smlouvy. Přitom velkoodběratelé, připojení na zařízení pro veřejný rozvod elektřiny, sjednávají s ním příslušné měsíční diagramy zásadně:
a) měsíčně, jestliže jejich plánovaná roční spotřeba elektřiny činí více než 240 000 kWh a nejvyšší hodinový elektrický příkon více než 1000 kW,
b) čtvrtletně, jestliže jejich plánovaná roční spotřeba elektřiny činí více než 240 000 kWh, avšak hodinový elektrický příkon je nejvýše 1000 kW,
c) ročně, jestliže jejich plánovaná roční spotřeba elektřiny činí nejvýše 240 000 kWh.
(3) Dojde-li dodatečně k nepředvídané změně v účelové výrobě až po sjednání diagramu na příslušné období, může odběratel žádat dodavatele nejpozději do 15. dne běžného měsíce o dodatečnou úpravu odběrového a spotřebního diagramu, kterou smluvní strany provedou nejpozději do 5 dnů poté, kdy dodavateli byla taková změna oznámena.“
2. § 8 zní:
„(1) Mají-li dodavatelé plánem určeny dodávky elektřiny ze závodních elektráren do zařízení pro veřejný rozvod, jsou povinni oznámit odběrateli nejpozději 10 dní před počátkem každého dodávkového období přesný rozsah dodávky elektřiny v kWh na příslušné období a sjednat s ním výrobní a dodávkový diagram, v němž při respektování technologie účelové výroby a druhu závodní elektrárny bude přihlíženo k potřebě celostátního energetického systému. Přitom upřesněnou dodávku elektřiny rozdělí dodavatel podle bližších dispozic odběratele na dobu nižšího a vyššího zatížení energetického systému a dohodne zároveň i dodávku jalové elektřiny.
(2) Podle potřeby sjednají se výrobní a dodávkové diagramy i na kratší období, popřípadě i pro dodávky mimo státní plán.“
3. § 12 odst. 4 zní:
„(4) Množství elektřiny je dodáváno nebo odebíráno s tolerancí +3 % a -7 %; pro dodávky elektřiny ze zařízení veřejného