Input:

100/1961 Sb., Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi Československými a rumunskými osobami Garance

č. 100/1961 Sb., Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi Československými a rumunskými osobami
ZÁKON
ze dne 19. září 1961
o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a rumunskými osobami
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
(1) Nároky československého státu a československých právnických a fyzických osob proti rumunským dlužníkům, pokud se považují za vypořádané podle čl. 1 a 2 Dohody o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou, vyhlášené vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 51/1961 Sb. (dále jen „Dohoda“) zanikají dnem 24. března 1961.
(2) Vláda se zmocňuje stanovit zásady, v kterých případech, zejména za které druhy zaniklých nároků (odstavec 1) a v jaké výši se poskytne náhrada osobám pozbyvším nároků, popřípadě jejich právním zástupcům. Dědicům ze zákona, kteří nepatří k okruhu osob uvedených v §§ 526 až 532 obč. zák., se však náhrada neposkytne; přitom je nerozhodné, kdy zůstavitel zemřel a jakou měl státní příslušnost.
§ 2
(1) Nároky rumunského státu a rumunských právnických a