Input:

10/2020 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých službách Garance

č. 10/2020 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2017 byla v Ulánbátaru podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých službách.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.
Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 27 dne 21. února 2020.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
DOHODA
mezi
vládou České republiky
a
vládou Mongolska
O LETECKÝCH SLUŽBÁCH

Vláda České republiky a vláda Mongolska, dále uváděné jako „smluvní strany“,
jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944,
vedeny přáním sjednat dohodu za účelem rozvíjení leteckých dopravních služeb mezi a za územími svých států, a
vedeny přáním přispět k rozvoji mezinárodního civilního letectví, se dohodly takto:
  
Článek 1
Definice

Pro účely této dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:
(a) výrazem „Úmluva“ se rozumí Úmluva o mezinárodním civilním letectví sjednaná v Chicagu dne 7. prosince 1944 a zahrnuje jakoukoli přílohu přijatou podle článku 90 této Úmluvy včetně jakékoli změny příloh nebo Úmluvy podle jejích článků 90 a 94, pokud byly tyto přílohy a změny přijaty státy obou smluvních stran,
(b) výrazem „letecké úřady“ se rozumí v případě České republiky Ministerstvo dopravy, a v případě Mongolska Ministerstvo silnic a dopravy a Úřad pro civilní letectví Mongolska nebo, v obou případech, kterákoli jiná osoba nebo orgán právně zmocněný k provádění funkcí vykonávaných uvedenými leteckými úřady,
(c) výrazem „určený letecký podnik“ se rozumí každý letecký podnik, který jedna smluvní strana písemně určila druhé smluvní straně a který je podle článku 3 této dohody oprávněn provozovat dohodnuté služby na stanovených linkách podle článku 2 odstavce (1) této dohody,
(d) výrazy „území“, „letecká dopravní služba“, „mezinárodní letecká dopravní služba“, „letecký podnik“ a „přistání pro potřeby nikoli obchodní“ mají význam, který je pro ně příslušně stanoven v článcích 2 a 96 Úmluvy,
(e) výrazem „kapacita“ ve vztahu k dohodnutým službám se rozumí nabízená sedadlová kapacita nebo nabízený počet tun pro náklad letadla používaného při těchto službách, násobená počtem frekvencí provozovaných tímto letadlem v daném období na lince nebo úseku linky,
(f) výrazem „tarif“ se rozumějí ceny nebo poplatky, které mají být zaplaceny za přepravu cestujících, zavazadel a zboží (s výjimkou náhrad a podmínek za přepravu poštovních zásilek), a podmínky, za kterých se tyto ceny nebo poplatky používají, včetně provizí placených při přepravě za zprostředkovatelské služby, poplatky a podmínky za jakékoli vedlejší služby k této přepravě, které jsou nabízeny leteckými podniky, a rovněž zahrnuje jakékoli podstatné výhody poskytované v souvislosti s přepravou,
(g) výrazem „uživatelské poplatky“ se rozumí poplatek uložený příslušnými orgány leteckým podnikům, nebo jehož uložení bylo těmito orgány povoleno, za použití letiště nebo letištních zařízení