R 10/2018 (tr.); Mladistvý. Počítání lhůt. Řízení o stížnosti. Zákonný zástupce obviněného

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 10/2018 Sb. rozh. tr.
Zákonný zástupce obviněného, Mladistvý, Počítání lhůt, Řízení o stížnosti
§ 72 odst. 2 z. s. m. (ve znění účinném do 17. 3. 2017), § 143 odst. 1 tr. ř.
Rodič mladistvého, který nedovršil v době doručování usnesení věku osmnácti let nebo jiným způsobem nenabyl plné svéprávnosti, má v řízení vedeném proti takovému mladistvému postavení zákonného zástupce podle § 43 odst. 1 z. s. m., na jehož základě má mimo jiné i právo za něj podávat opravné prostředky. Podle § 137 odst. 1 tr. ř. se takovému rodiči, který je zákonným zástupcem mladistvého, musí oznámit usnesení soudu a ve smyslu § 143 odst. 1 tr. ř. se běh lhůty pro podání stížnosti počítá od toho oznámení, které bylo provedeno nejpozději.
Postavení osoby oprávněné k podání stížnosti ve smyslu § 72 odst. 2 z. s. m. z důvodu, že jde o příbuzného v pokolení přímém, má rodič mladistvého jen v případě, jestliže v době, kdy je oznamováno usnesení soudu, mladistvý již dovršil věku osmnácti let a je plně svéprávnou osobou. Tehdy lhůta k podání stížnosti i jemu končí týmž dnem jako mladistvému.
Poznámka: Stejné zásady jsou nově vyjádřeny v § 67 odst. 3 z. s. m. a § 72a z. s. m., ve znění účinném od 18. 3. 2017. Podle § 67 odst. 3 z. s. m., oznamuje-li se mladistvému, který není plně svéprávný, usnesení, proti němuž má právo podat stížnost, je třeba je oznámit jak jemu, tak i jeho obhájci a jeho zákonnému zástupci nebo opatrovníku. Lhůta pro podání opravného prostředku proti rozhodnutí, které se doručuje nebo oznamuje jak mladistvému, tak i jeho obhájci nebo zákonnému zástupci nebo opatrovníku, podle § 72a odst. 1 z. s. m. běží od toho doručení nebo oznámení, které bylo provedeno nejpozději.
(Rozsudek Nejvyššího soudu, soudu pro mládež, ze dne 9. 8. 2017, sp. zn. 8 Tz 47/2017, ECLI:CZ:NS:2017:8.TZ.47.2017.1)
Nejvyšší soud jako soud pro mládež ke stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ve prospěch obviněného mladistvého „Y. Q.“*) proti usnesení státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Ostravě ze dne 18. 3. 2016, sp. zn. 7 ZT 34/2016, podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že označeným usnesením byl porušen zákon v ustanoveních § 72 odst. 2 z. s. m. a § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. v neprospěch obviněného mladistvého „Y. Q.“. Podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené usnesení zrušil. Zrušil též všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 270 odst. 1 tr. ř. přikázal státní zástupkyni Okresního státního zastupitelství v Ostravě, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednala a rozhodla.
I.
Dosavadní průběh řízení
1. Na podkladě spisového materiálu Okresního státního zastupitelství v Ostravě vedeného pod sp. zn. 7 ZT 34/2016, jehož součástí je napadené usnesení, Nejvyšší soud zjistil, že bylo proti mladistvému „Y. Q.“ usnesením Policie České republiky, Městské ředitelství policie Ostrava, Územní odbor SKPV, 1. oddělení obecné kriminality Ostrava-Střed, ze dne 7. 3. 2016, č. j. KRPT-250127-56/TČ-2015-070771-Ž-M, podle § 160 odst. 1 tr. ř. za použití § 6 odst. 1 z. s. m. zahájeno trestní stíhání pro provinění krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), d) tr. zákoníku.
2. Uvedené usnesení mladistvý převzal
 
 Nahoru