10/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 10/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. listopadu 2015 bylo v Praze podepsáno Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou1) .
Správní ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 20 dne 1. prosince 2017.
České znění Správního ujednání se vyhlašuje současně.

  
Správní ujednání
k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení
mezi
Českou republikou a Tuniskou republikou
Podle článku 34 Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou podepsané dne 20. listopadu 2015 příslušné české a tuniské úřady sjednaly na základě vzájemné dohody následující pravidla pro provádění smlouvy:

  
ČÁST I
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Definice
1. Pro účely tohoto textu, výraz „Smlouva“ znamená Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou podepsanou dne 20. listopadu 2015.
2. Pojmy a výrazy definované článkem 1 Smlouvy mají v tomto správním ujednání stejný význam, který jim náleží podle tohoto Článku.
  
Článek 2
Styčná místa
1. Styčnými místy podle Článku 34 Smlouvy jsou určena:
A. v České republice:
Česká správa sociálního zabezpečení
pro dávky v nemoci, v mateřství, dávky při invaliditě, ve stáří a pro pozůstalé a pro peněžité dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání poskytované z nemocenského a důchodového pojištění
Úřad práce České republiky - generální ředitelství
pro pohřebné, dávky v nezaměstnanosti a přídavky na děti
Centrum mezistátních úhrad
pro věcné dávky v nemoci a mateřství, při pracovních úrazech a nemocích z povolání poskytované ze zdravotního pojištění
B. v Tuniské republice:
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)/ Národní fond sociálního zabezpečení v Tunisu, pokud jde o odvětví rodinných dávek a pojištění pro invaliditu, ve stáří, pro případ úmrtí a pro pozůstalé, a to pro osoby pojištěné v rámci sociálního pojištění pro zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné nebo osoby za takové považované, přidružené k tomuto fondu.
La Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS)/ Národní fond důchodového zabezpečení a sociální péče v Tunisu, pokud jde o veřejné činitele státu, místních úřadů a veřejných institucí přidružených k tomuto fondu.
La Caisse Nationale d‘Assurance Maladie (CNAM)/ Národní fond nemocenského pojištění v Tunisu, pokud jde o odvětví pojištění v nemoci a v mateřství, pojištění při pracovních úrazech a nemocech z povolání, a to pro osoby pojištěné v rámci systému sociálního pojištění pro zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné nebo osoby za takové považované, a také pokud jde o veřejné činitele státu, místních úřadů a veřejných institucí.
2. Styčná místa usnadňují styk mezi institucemi smluvních států a plní povinnosti uvedené ve Smlouvě. Při provádění Smlouvy mohou komunikovat přímo mezi sebou, jakož i s dotčenými osobami nebo jejich zmocněnými zástupci.
  
Článek 3
Formuláře a podrobně postupy
1. Styčná místa obou smluvních států společně dohodnou formuláře a podrobné postupy potřebné pro provádění Smlouvy a tohoto správního ujednání.
2. Instituce nebo styčná místa obou smluvních států mohou odmítnout žádost nebo jiný dokument, nebudou-li
 
 Nahoru