10/2017 F.z., Pokyn č. MF-15: o stanovení druhů příkazových bloků a o jejich evidenci

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
10/2017 F.z.
POKYN č. MF-15
o stanovení druhů příkazových bloků a o jejich evidenci
 
Zpracovatel: Mgr. Martin Dvořák
Č.j.: MF-14125/2017/3901-1
Tel.: 257 0424 321
PID: MFCR7XGNPK
I.
Předmět úpravy
1. Tento pokyn stanoví druhy příkazových bloků k ukládání pokut a peněžitých záruk za splnění povinnosti příkazem na místě vydávaných Ministerstvem financí podle § 92 odst. 3 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“).
2. Tento pokyn dále upravuje postup správních orgánů oprávněných k ukládání a vybírání pokut a peněžitých záruk za splnění povinnosti příkazem na místě ve smyslu § 91 a 92 zákona o odpovědnosti za přestupky (dále jen „oprávněné orgány“), jakož i dalších orgánů veřejné moci, které nakládají s příkazovými bloky podle odstavce 1 tohoto článku (dále jen „příkazové bloky“), při evidenci příkazových bloků, včetně postupu v případě ztráty, zničení či odcizení příkazových bloků a postupu při odepsání a fyzické likvidaci znehodnocených příkazových bloků.

  
II.
Druhy příkazových bloků
1. Příkazové bloky k ukládání pokut se člení dle způsobu úhrady pokut, a to na příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené a příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené, a dle rozpočtového určení výnosu pokut, a to na příkazové bloky číselné řady 26 - výnos plyne do státního rozpočtu nebo do jiného veřejného rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu, a příkazové bloky číselné řady 46 - výnos plyne do rozpočtu kraje nebo obce. Příkazové bloky k ukládání pokut se dále člení dle osoby obviněného.
2. Příkazové bloky k ukládání peněžitých záruk za splnění povinnosti se člení dle rozpočtového určení výnosu peněžitých záruk za splnění povinnosti, a to na příkazové bloky číselné řady 26 - výnos plyne do státního rozpočtu nebo do jiného veřejného rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu, a příkazové bloky číselné řady 46 - výnos plyne do rozpočtu kraje nebo obce.
3. Stanovují se tyto druhy příkazových bloků včetně jejich názvů a skladových čísel:
a) Příkazové bloky, jejichž výnos plyne do státního rozpočtu:
 26 6400 - Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené,
 26 6401 - Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené,
 26 6500 - Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené ukládané za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob,
 26 6501 - Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené ukládané za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob,
 26 6510 - Příkazové bloky na peněžité záruky za splnění povinnosti ukládané fyzickým osobám, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám,
b) Příkazové bloky, jejichž výnos plyne do jiného veřejného rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu:
 26 6700 - Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené - výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu,
 26 6701 - Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené - výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu,
 26 6800 - Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené ukládané za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob - výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě
 
 Nahoru