Input:

10/1963 Sb., Vyhláška předsedy Státní plánovací komise, ministra financí a předsedy Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o zvýšení osobní hmotné zainteresovanosti na plnění úkolů rozvoje vědy a techniky, platné do 31.12.1963 Archiv

č. 10/1963 Sb., Vyhláška předsedy Státní plánovací komise, ministra financí a předsedy Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o zvýšení osobní hmotné zainteresovanosti na plnění úkolů rozvoje vědy a techniky, platné do 31.12.1963
[zrušeno č. 88/1963 Sb.]
VYHLÁŠKA
předsedy Státní plánovací komise, ministra financí a předsedy Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky
ze dne 30. prosince 1962
o zvýšení osobní hmotné zainteresovanosti na plnění úkolů rozvoje vědy a techniky
Předseda Státní plánovací komise, ministr financí a předseda Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky stanoví na základě zásad schválených vládou podle § 1 odst. 2 písm. h) a § 2 písm. c) vládního nařízení č. 44/1959 Sb., kterým se stanoví statut Státní plánovací komise, ve znění vládního nařízení č. 2/1961 Sb., § 11 odst. 1 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví pravidla o státním rozpočtu a hospodaření s rozpočtovými prostředky, a podle § 2 odst. 6 a § 8 zákona č. 17/1962 Sb., o zřízení Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky, v dohodě s Ústřední radou odborů a s Československou akademií věd:
§ 1
(1) Pro poskytování prémií a odměn za plnění úkolů rozvoje vědy a techniky zařazených do státního, resortního a podnikového plánu rozvoje vědy a techniky průmyslových podniků a organizací, stavebních organizací, organizací dopravy a spojů, zemědělských organizací, organizací místního hospodářství a státních (resortních) výzkumných ústavů se řídí předpisy vydanými ministerstvy a ostatními ústředními orgány podle zásad schválených Státní mzdovou komisí.1)
(2) Poskytování prémií a odměn za plnění úkolů rozvoje vědy a techniky v jiných než v odstavci 1 uvedených organizacích se řídí předpisy vydanými příslušnými ústředními orgány se souhlasem Státní mzdové komise.
§ 2
Prostředky na prémie a odměny za plnění úkolů