Input:

10/1962 Sb., Vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů, kterou se provádí zákon o hospodaření s byty, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 10/1962 Sb., Vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů, kterou se provádí zákon o hospodaření s byty, platné do 31.3.1964
VYHLÁŠKA
Ústředního úřadu pro věci národních výborů
ze dne 22. ledna 1962,
kterou se provádí zákon o hospodaření s byty
Ústřední úřad pro věci národních výborů stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady (orgány) podle § 90 zákona č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty, ve znění zákona č. 147/1961 Sb. (dále jen „zákon”):
Základní ustanovení
§ 1
(1)  Národní výbory odpovídají za hospodaření s byty ve svých územních obvodech. Rozdělují byty ze státní bytové výstavby podle potřeb rozvoje národního hospodářství a zajišťují správné využití bytového fondu. Mají přitom na zřeteli, že zdravé bydlení je jednou ze životních podmínek každého jednotlivce a tím i základní složkou životní úrovně obyvatelstva měst a venkova.
(2)  Úkoly spojené s hospodařením s byty plní národní výbory za široké účasti pracujících a pod jejich stálou kontrolou. Těsně spolupracují s Revolučním odborovým hnutím, zejména při sestavování a schvalování pořadníků, a to jak při posuzování významu práce uchazeče o byt, tak i jeho bytové potřeby a možnosti opatřit si byt vlastními prostředky a vlastní prací. Ve své práci využívají připomínek občanských výborů a spolupracují s nimi i s jinými aktivy při spravedlivém rozdělování bytového prostoru.
§ 2
(1)  Národní výbory hospodaří s byty ze státní bytové výstavby tak, aby státní bytová výstavba především
1.  napomáhala rozvoji těch odvětví a závodů,jejichž provoz je podmíněn přesídlením stálých pracovních sil do blízkosti pracovišť;
2.  zabezpečovala ubytování pracovníků nezbytných služeb;
3.  poskytovala ubytování rodinám nižších příjmových kategorií, zejména rodinám s více dětmi, v místech se zvýšenou potřebou pracovních sil pro základní průmyslová odvětví.
(2)  Okresní národní výbory stanoví po vyjádření místních národních výborů a po zjištění stanoviska okresní odborové rady, kolik bytů ze státní bytové výstavby bude sloužit pro ubytování zaměstnanců podniků (hospodářských, rozpočtových a jiných organizací - dále jen „organizace”) a kolik bytů bude předáno jednotlivým místním národním výborům k přidělení podle místních pořadníků. Současně stanoví na návrh místních národních výborů počet bytů, které v jednotlivých obcích (sídlištích) budou sloužit k ubytování pracovníků nezbytných služeb.
Ohlašovací povinnost
(K § 2 zákona)
§ 3
(1)  Vlastník domu (domovní správa nebo jiný trvalý uživatel) je povinen hlásit místnímu národnímu výboru tyto byty:1)
1.  byt, který se získá novou výstavbou, přístavbou, nástavbou, rekonstrukcí nebo adaptací;
2.  byt, jehož vůbec nikdo neužívá nebo v němž jeho uživatel nebydlí nebo v němž bydlí toliko občas;
3.  byt, u něhož došlo k pravomocnému zrušení smlouvy o jeho užívání (např. výpovědí nájemní smlouvy) nebo který se jinak uvolnil (např. vlastník domu vyklidil svůj byt ve vlastním domě) nebo jejž jeho uživatel opustil;
4.  byt, jehož uživatel zemřel;
5.  byt, do něhož se nájemník, jemuž byl byt přidělen, do 15 dnů po vzniku nájemního poměru nenastěhoval ano do téže