Input:

R 10/1962; Důchod. Smlouva Garance

č. 10/1962 Sb. rozh.
Odmenu poskytovanú na základe zmluvy o dielo nemožno zásadne započítať do základu pre vymeravanie dôchodku podľa § 8 ods. 1 zák. č. 55/1956 Zb. (zrov. § 9 vyhl. č. 2/1957 Ú. l.).
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 31. júla 1961, 4 Cz 63/61).
Navrhovateľovi bol priznaný rozhodnutím Štátneho úradu soc. zabezpečenia invalidný dôchodok z dôchodkového zabezpečenia vo výške 886,- Kčs, vypočítaný z priemerného ročného zárobku 18 330,- Kčs (58 %) a zodpovedajúci 23 rokom zamestnania. Priemerný ročný zárobok bol vypočítaný z obdobia 10 rokov pred nápadom dávky (roky 1950 - 1959), a to z úhrnu zárobku vykázaných zamestnávateľovi navrhovateľa.
Toto rozhodnutie napadol navrhovateľ opravným prostriedkom, v ktorom okrem iného žiadal, aby do priemerného ročného zárobku bola započítaná čiastka 750,- Kčs, ktorá mu bola vyplatená.
Okresný súd Bratislava-mesto opravnému prostriedku nevyhovel.
Krajský súd v Bratislave rozsudok prvého stupňa zmenil tak, že navrhovateľovi priznal nárok na invalidný dôchodok, vypočítaný z priemerného ročného zárobku s pripočítaním čiastky 750,- Kčs, ktorá bola navrhovateľovi vyplatená za práce vykonávané v dobe od 16. 4. do 30. 4. 1957.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že rozhodnutím krajského súdu bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Jadrom sporu bola otázka, či pre výpočet dôchodku, resp. priemerného ročného zárobku je zhodnotiteľná odmena, ktorú navrhovateľ dostal v rozhodnej dobe za svoju prácu vykonanú na základe zmluvy o dielo zo 16. apríla 1957.
Krajský súd zaujal v tejto stanovisko kladné a zaviazal odporcu, aby vyplatenú odmenu pripočítal k priemernému ročnému zárobku (teda nie do hrubých zárobkov).
Podľa ustanovenia § 8 ods. 1 zák. č. 55/1956 Zb. sa dôchodky vymeriavajú z priemerného ročného zárobku. Čo sa pokladá za zárobok v zmysle citovaného zákona, bolo podľa zmocnenia daného ustanovením § 8 ods. 4 cit. zák. stanovené § 9 vyhl. č. 2/1957 Ú. l. Toto ustanovenie tvorí teda základ, z ktorého je treba vychádzať pri posudzovaní veci.
Za hrubý zárobok sa považuje všetok hrubý príjem (mzda) plynúca zo zamestnania (činnosti), ktorá je podkladom dôchodkového zabezpečenia, alebo v súvislosti s týmto zamestnaním (činnosťou), ak tento príjem podlieha dani zo mzdy, pokiaľ neni od nej oslobodený priamo podľa zákona o dani zo mzdy. Je preto treba, aby išlo o zamestnanie alebo činnosť, ktorá je podkladom dôchodkového zabezpečenia. Čo je podkladom dôchodkového zabezpečenia, je stanovené v § 3 zák. č. 55/1956 Zb., ktorý určuje jeho osobný rozsah. Dôchodkovému zabezpečeniu podliehajú okrem podľa predpisov o nemocenskom poistení zamestnancov. Zamestnancom v zmysle cit. zákona kladú sa na roveň i tie osoby, ktoré sú činné pre socialistický sektor v pomere,