Input:

R 10/1961 (tr.); Porušování autorského práva. Čin menšího významu. Trestné činy - daňové. Kárné provinění. Přestupek. Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Spekulace. Trest. Trestní odpovědnost Garance

č. 10/1961 Sb. rozh. tr.
K výkladu § 3 odst. 2 písm. c) zák. č. 76/1952 Sb. o dani ze mzdy.
I kdyby vzhledem k výši částky ušlého výdělku prodejně národního podniku skutek sám o sobě mohl být přestupkem a mohl být popřípadě vyřízen v rámci kárné pravomoci podniku, není důvodů k tomuto posuzování přistupovat v případě, kde "konvenční obchod" souvisí s další trestnou činností obžalovaného a k projednávání dochází v době, kdy obžalovaný zaměstnancem podniku již není.
Pohledávka daňová se vymyká rozhodování soudů i když nár. podniku finanční úřady částku k úhradě předepsaly a podnik ji státu také už ze svého zaplatil.
Opisování a fotografování not bez vědomí autorů zakládá trestný čin porušení původského práva podle § 261 tr. zák..
(Rozsudek krajského soudu v Brně z 30. července 1960 5 To 437/59.)
Lidový soud trestní v Brně uznal obžalovaného vinným, že v letech 1956 - 1959 jako vedoucí spec. prodejny hudebnin č. 1038 n. p. Kniha při nákupu ofotografovaných a opsaných hudebnin, dále při nákupu fotografií hudebních autorů nesrážel osobám, které tyto práce pro prodejnu prováděly daň ze mzdy a tuto neodvedl národnímu výboru, ač věděl, že skupované hudebniny byly vyrobeny bez živnostenského oprávnění, čímž zkrátil stát na dani o částku 16 173,30 Kčs, čímž spáchal trestný čin zkrácení a ohrožení daně podle § 148 odst. 1 tr. zák.
V době od roku 1953 do roku 1959 ve stejné funkci dával opisovat noty a nechal je fotograficky rozmnožovat bez vědomí autorů hudebních děl a estrádních pořadů, čímž poškodil tyto autory a tím spáchal trestný čin porušení původského práva podle § 261 tr. zák.
Od roku 1953 do dubna 1959 tamtéž a v téže funkci přechovával na prodejně ve větším rozsahu soukromé obrazy a někdy v únoru 1958 prodal jeden z těchto obrazů P. za 1200 Kčs.
V roce 1957 převzal bez jakýchkoliv dokladů od skladníka Státního nakladatelství krásné literatury hudby a umění v Praze, D. hudebniny v prodejní ceně 2195 Kčs a jemu zaplatil odměnu asi 800 Kčs a tyto noty prodal zákazníkům, jako by šlo o zboží regulerní, čímž spáchal dva trestné činy rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. c) tr. zák.
Za to obžalovanému uložil podle § 245 odst. 1 tr. zák. za použití § 22 odst. 1 tr. zák. nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 8 (osmi) měsíců.
Podle § 51 odst. 2 tr. zák. vyslovil zákaz činnosti být vedoucím v soc. sektoru na dobu 3 (tří) let a podle § 244 odst. 2 tr. ř. vyslovil povinnost nahradit podnikovému ředitelství n. p. Kniha, částku 18 768,30 Kčs do 15 dnů. Se zbytkem odkázal poškozený podnik na řízení ve věcech občanskoprávních.
Krajský soud v Brně k odvolání obžalovaného podle § 285 tr. ř. napadený rozsudek zrušil ve výroku o soukromoprávních nárocích a vyslovil, že poškozený n. p. Kniha, se odsuzuje podle § 244 odst. 2 tr. ř. se všemi svými nároky na řízení ve věcech občanskoprávních.
Jinak odvolání okresního prokurátora a obžalovaného zamítl.
Z odůvodnění:
Vadnost výroku o vině trestným činem zkrácení a ohrožení daně podle § 148 odst. 1 tr. zák.