Input:

10/1957 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech Archiv

č. 10/1957 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech
ZÁKON
ze dne 6. března 1957,
kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon č. 13/1954 Sb., o národních výborech, se mění a doplňuje takto:
1. § 3 zní:
„(1)  Národní výbory jsou voleny pracujícím lidem. Lid vysílá do národních výborů své nejlepší představitele, kteří jsou hodni toho, aby se stali zástupci lidu, a kteří dávají záruku, že budou své úkoly řádně plnit.
(2)  Do krajských národních výborů se volí 1 člen na 7000 obyvatel, při čemž v krajích s počtem obyvatel do 525 000 se volí 75 členů.
(3)  Do okresních národních výborů se volí na každých 1000 obyvatel 1 člen; v okresech do 35 000 obyvatel se volí 35 členů a v okresech nad 60 000 obyvatel se volí 60 členů.
(4)  Do městských národních výborů se volí 1 člen nejméně na 100 obyvatel a nejvýše na 500 obyvatel podle velikosti města; v městech nad 150 000 obyvatel se volí 300 členů.
(5)  Do místních národních výborů a do obvodních národních výborů se volí 1 člen nejméně na 50 obyvatel a nejvýše na 200 obyvatel podle velikosti obce (obvodu); v obcích do 400 obyvatel se volí 9 nebo 11 členů, v obcích od 400 do 600 obyvatel 12 členů a v obcích (obvodech) nad 40 000 obyvatel se volí 200 členů.
(6)  Do ústředního národního výboru hlavního města Prahy se volí na každých 4000 obyvatel 1 člen. Do obvodních národních výborů v hlavním městě Praze se volí na každých 500 obyvatel 1 člen; v obvodech do 17 500 obyvatel se volí 35 členů a v obvodech nad 75 000 obyvatel se volí 150 členů.
(7)  Do ústředního národního výboru města Bratislavy se volí na každých 1500 obyvatel 1 člen. Do obvodních národních výborů v Bratislavě se volí na každých 500 obyvatel 1 člen; v obvodech do 25 000 obyvatel se volí 50 členů.
(8)  Podrobnější určení počtu členů národních výborů a způsob provedení voleb stanoví zákon o volbách do národních výborů.”
2. § 14 odst. 3 zní:
„(3)  Národní výbor zvolí na svém prvém zasedání předsedy a ostatní členy stálých komisí; stálé komise jsou nejméně tříčlenné. Stálá komise může ze svých členů zvolit tajemníka, po případě zástupce předsedy komise.”
3. K § 14 se připojuje odstavec 4, který zní:
„(4)  Je-li toho třeba v zájmu řádného plnění úkolů stálé komise národního výboru, může být jejím členem také osoba, která