Input:

R 10/1957; Garance

č. 10/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Smírem sjednaným podle § 40 o. s. ř. nemohou účastníci ukončit chráněný nájemní poměr. Mohou tak učinit jen smírem sjednaným v řízení podle druhého dílu deváté hlavy druhé části občanského soudního řádu.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 13. září 1956, Cz 471/56.)
Pronajimatel spolu s nájemcem dostavili se 22. března 1956 k lidovému soudu a podle § 40 o. s. ř. uzavřeli smír, kterým se nájemce zavazuje, že do 15. dubna 1956 vyklidí a pronajimateli odevzdá byt sestávající z pokoje a kuchyně v přízemí rodinného domků s tím, že má k disposici jiný byt a že proto nežádá náhradní byt.
Lidový soud civilní v Praze schválil tento smír s odůvodněním, že neodporuje zákonu ani obecnému zájmu. Účastníci se vzdali doručení stejnopisu vyhotovení usnesení.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že uvedeným usnesením lidového soudu byl porušen zákon.
Z odůvodnění:
Chráněný nájemní poměr může být podle § 384 o. s. ř. pronajimatelem ukončen buď íMhodou mezi