Input:

10/1956 Sb., Nařízení, kterým se vydávají předpisy o odborné způsobilosti vyučovat jednotlivým oborům umění, a o udělování a odnětí oprávnění k soukromému vyučování v oboru umění, platné do 16.11.1962 Archiv

č. 10/1956 Sb., Nařízení, kterým se vydávají předpisy o odborné způsobilosti vyučovat jednotlivým oborům umění, a o udělování a odnětí oprávnění k soukromému vyučování v oboru umění, platné do 16.11.1962
NAŘÍZENÍ
ministra kultury
ze dne 10. dubna 1956,
kterým se vydávají předpisy o odborné způsobilosti vyučovat jednotlivým oborům umění, a o udělování a odnětí oprávnění k soukromému vyučování v oboru umění.
Ministr kultury nařizuje podle § 4 zákona č. 196/1949 Sb., o soukromém vyučování v oboru umění:
§ 1.
(1)  Oprávnění soukromě vyučovat jednotlivým oborům uděluje odbor pro školství a kultury rady okresního národního výboru, maje na zřeteli, aby bylo umožněno odborně kvalifikovaným jednotlivcům uplatnit se při umělecké výchově mládeže, zejména tam, kde není tato výchova dostatečně zajištěna veřejnými institucemi.
(2)  Oprávnění nelze udělit uchazečům, kteří
a)  byli pravomocně odsouzeni ke ztrátě čestných práv občanských, pokud tato ztráta trvá,
b)  nejsou tělesně a duševně způsobilí k osobnímu výkonu oprávnění, anebo
c)  nemají odbornou způsobilost pro příslušný obor umění.
§ 2.
(1)  Odbornou způsobilost pro příslušný obor umění má, kdo nabyl učitelské způsobilosti pro vyučování tomuto oboru umění na školách uměleckého směru tím, že vykonal v příslušném oboru umění odbornou zkoušku způsobilosti pro učitele hudby a pohybového umění nebo úspěšně vykonal závěrečné zkoušky stanovení zkušebním řádem na vyšších odborných hudebních školách anebo úspěšně dokončil základní studium na vysoké škole příslušného uměleckého směru, a jde-li o studium na vysoké škole výtvarné, doplněné studiem na vysoké