Input:

R 10/1955 (tr.); Garance

č. 10/1955 Sb. rozh. tr.
Jestliže se pachatel požitím alkoholického nápoje přivede do stavu nepříčetnosti a v tomto stavu se dopustí trestného činu, je tím naplněna skutková podstata trestného činu opilství podle § 186 tr. zák. a ne podle § 187 odst. i tr. zák., a to bez ohledu na to, ví-li pachatel, že je v opilosti náchylný k výtržnostem.
Jednočinný souběh trestných činů opilství podle § 186 tr. zák. a § 187 odst. 1 tr. zák. není možný.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 29. června 1954, 5 To 112/54).
Obviněný, řidič traktoru, vypil v hostinci větší množství alkoholických nápojů, takže si tím přivodil úplnou opilost, v níž si nebyl vědom svého jednání. V tomto stavu pronášel v hostinci v době jeho provozu a za přítomnosti většího počtu lidí štvavé výroky proti příslušníkům Komunistické strany Československa, jimiž popuzoval přítomné k zášti proti příslušníkům strany. Obviněný z dřívějších případů, kdy se v opilosti dopouštěl výtržností, věděl, že je v opilosti náchylný k výtržnostem.
Lidový soud v Boskovicích uznal obviněného vinným trestným činem opilství podle § 187 odst. 1 tr. zák. tím, že se obviněný tohoto činu dopustil tak, že se úmyslně opil, ač ze zkušenosti věděl, že je v opilosti náchylný k výtržnostem. Naproti tomu však zprostil obviněného žaloby pro trestný čin útoků proti skupinám obyvatelů podle § 118 odst. 2 tr. zák. s odůvodněním, že skutková podstata tohoto zažalovaného trestného činu není dána po stránce subjektivní.
Krajský soud k odvolání okresního prokurátora zrušil rozsudek lidového soudu v celém rozsahu a uznal obviněného vinným trestným činem opilství podle § 186 tr. zák. spáchaným tím, že se obviněný požitím alkoholického nápoje přivedl, byť i z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti, v němž se popuzováním k zášti proti příslušníkům KSČ, tedy proti skupině obyvatelů republiky pro to, že jsou stoupenci lidově demokratického řádu, dopustil trestného činu útoků proti skupinám obyvatelů podle § 118 odst. 1 tr. zák.
Z odůvodnění:
Nalézací soud zprostil obviněného žaloby pro trestný čin útoků proti skupinám obyvatelů podle § 118 odst. 2 tr. zák. na základě úvahy, že se obviněný v kritické době nacházel pod takovým vlivem alkoholu, že nebyl schopen rozpoznat dosah svého jednání a že si nemohl uvědomit závažnost výroků, které v tomto stavu pronesl. Podle přesvědčení prvého soudu skutková podstata zažalovaného trestného činu podle § 118 odst. 2 tr. zák. z uvedeného důvodu není dána po stránce subjektivní.
Proti tomuto rozhodnutí podal odvolání okresní prokurátor. Vytkl soudu prvé stolíce, že celou věc mylně posoudil, když na jedné straně uznal obviněného vinným trestným činem