Input:

R 10/1954 (tr.); Garance

č. 10/1954 Sb. rozh. tr.
Pre úvahu o tom, či skutok obvineného spáchaný pred dňom rozhodnutia prezidenta republiky zo 4. mája 1953 o amnestii zakladá trestný čin, ktorý bol podľa čl. VII cit. rozhodnutia abolovaný, platí ustanovenie § 160 ods. 1 tr. por. Nie je preto súd viazaný právnym posúdením skutku v obžalobe.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 21. novembra 1953, 2 Tz 95/53.)
Obvinení A a B jednak prehovorili svoje milenky C a D, ktoré otehotneli, aby si dali usmrtiť svoj plod, jednak požiadali známu im obvinenú E, aby plod obvineným C a D usmrtila, čo potom obvinená E tiež u oboch žien vykonala a okrem toho sa o to pokúsila u ďalšej obvinenej F. Za vykonané zákroky dala si zaplatiť od každej z uvedených žien, ktorým plod usmrtila alebo sa usmrtiť pokúsila, peňažnú čiastku 1000 Kčs až 3000 Kčs (starých peňazí).
Okresný prokurátor v Topoľčanoch všetky obvinené A až F pre uvedené skutky obžaloval a kvalifikoval konanie všetkých obvinených rovnako ako usmrtenie ľudského plodu podľa § 218 ods. 1 tr. zák.
Ľudový súd v Topoľčanoch, priahliadnuc k tejto kvalifikácii, uznesením zo 7. mája 1953 trestné stíhanie proti všetkým obvineným zastavil podľa § 166 ods. 1 písm. b) tr. por. a čl. VII rozhodnutia prezidenta republiky zo 4. 5. 1953 o amnestii. Toto uznesenie sa stalo právoplatným.
Najvyšší súd vyhovel sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom, zrušil uznesenie ľudového súdu, pokiaľ ním bolo zastavené trestné stíhanie aj proti obvineným A, B a E a tomuto súdu uložil, aby o podanej obžalobe proti týmto obvineným na hlavnom pojednávání konal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Abolícia v smysle čl. VII rozhodnutia prezidenta republiky zo 4. 5. 1953 o amnestii vzťahuje sa na trestné činy spáchané pred 4. májom 1953, ak na ne zákon ustanovuje trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok, alebo ak je páchateľom mladistvý, žena, ktorá v čase citovaného rozhodnutia bola tehotná, alebo sa starala o dieťa mladšie ako 10 rokov, trest odňatia slobody neprevyšujúci dva roky.
Trestné stíhanie obvinených C, D a F bolo