Input:

1/2023 Sb., Zákon o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon) Garance

č. 1/2023 Sb., Zákon o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon)
ZÁKON
ze dne 1. prosince 2022
o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon stanoví s ohledem na zájem České republiky na zachování a obnově mezinárodního míru a bezpečnosti, boji proti terorismu, dodržování mezinárodního práva, ochraně lidských práv a svobod a podpoře demokracie a právního státu
a) postup předkládání návrhů na zařazení subjektů, vůči nimž by se měla uplatňovat omezující opatření, na sankční seznam podle příslušného předpisu Evropské unie1) ,
b) postup pro zápis subjektů na vnitrostátní sankční seznam,
c) pravidla přijímání vnitrostátních omezujících opatření vůči některým subjektům za jednání postižitelné podle příslušného předpisu Evropské unie1) .
§ 2
Vymezení základních pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) subjektem každý, vůči němuž mohou být uplatněna omezující opatření podle příslušného předpisu Evropské unie1) ,
b) identifikačními údaji
1. jméno, příjmení, datum narození a státní příslušnost, jde-li o fyzickou osobu,
2. název a sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo
3. označení nebo název v ostatních případech,

popřípadě další údaje nezbytné k jednoznačné identifikaci subjektu,
c) postižitelným jednáním konání, opomenutí, popřípadě jiné skutečnosti postižitelné podle příslušného předpisu Evropské unie1) ,
d) sankčním seznamem Evropské unie seznam subjektů, vůči nimž jsou uplatňována omezující opatření podle příslušného předpisu Evropské unie1) ,
e) vnitrostátním sankčním seznamem seznam subjektů, vůči nimž jsou uplatňována omezující opatření na základě tohoto zákona,
f) omezujícím opatřením
1. omezení, příkazy nebo zákazy podle příslušného předpisu Evropské unie1) ,
2. omezení, příkazy nebo zákazy podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí2) .
§ 3
Působnost Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí (dále jen „ministerstvo“)
a) shromažďuje, ověřuje a vyhodnocuje podklady pro zařazení subjektů na sankční seznam Evropské unie nebo pro zápis subjektů na vnitrostátní sankční seznam,
b) předkládá vládě návrh na zařazení subjektu na sankční seznam Evropské unie, popřípadě na vyřazení nebo na změnu zařazení, nebo na zápis na vnitrostátní sankční seznam a na odstranění, zrušení nebo změnu zápisu na vnitrostátní sankční seznam,
c) předkládá příslušnému orgánu Evropské unie návrh České republiky na zařazení subjektu na sankční seznam Evropské unie, na vyřazení nebo na změnu zařazení,
d) vede vnitrostátní sankční seznam,
e) projednává přestupky podle tohoto zákona.
§ 4
Postup před projednáním návrhu vládou
(1) Získá-li ministerstvo informaci o tom, že se subjekt, který dosud nebyl zařazen nebo navržen k zařazení na sankční seznam Evropské unie, dopustil nebo dopouští postižitelného jednání, a je-li to v zahraničněpolitickém nebo bezpečnostním zájmu České republiky, předloží vládě návrh na zařazení takového