Input:

1/2023 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a sdělovacích prostředků Chorvatské republiky Garance

č. 1/2023 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a sdělovacích prostředků Chorvatské republiky
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. listopadu 2022 byl v Praze podepsán Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a sdělovacích prostředků Chorvatské republiky.
Program vstoupil v platnost na základě svého článku 19 dnem podpisu.
České znění Programu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
PROGRAM KULTURNÍ SPOLUPRÁCE
MEZI
MINISTERSTVEM KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM KULTURY A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ CHORVATSKÉ REPUBLIKY
Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury a sdělovacích prostředků Chorvatské republiky (dále jen „Strany”), v souladu s článkem 9 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsané v Záhřebu dne 6. června 2001, se dohodly na následujícím Programu kulturní spolupráce (dále jen „Program”):
I. KULTURA, UMĚNÍ A KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Článek 1
Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi institucemi a sdruženími činnými v oblasti kultury a umění.
Strany budou podporovat veškeré formy spolupráce, které jsou předmětem společného zájmu a přispívají k obohacení kultur obou zemí.
Článek 2
Strany budou dle aktuálních potřeb a možností a na základě principu reciprocity podporovat vzájemnou výměnu odborníků ve všech oblastech kultury a umění. Konkrétní počet těchto odborníků pro příslušný kalendářní rok bude stanoven dle dohody obou stran.
Článek 3
Strany budou podporovat vzájemnou účast na uměleckých festivalech, mezinárodních setkáních a dalších nekomerčních akcích pořádaných v obou zemích. Strany se budou vzájemně informovat o podmínkách, termínech a programech výše uvedených kulturních akcí.
Veškeré podrobnosti výměn budou dohodnuty přímo mezi pořadateli a pozvanými soubory a umělci.
Článek 4
Strany budou podporovat přímé kontakty v oblasti opery, baletu, tance a divadla.
Článek 5
Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi hudebními a koncertními institucemi, jakož i výměnu hostujících představení menších souborů a jednotlivých umělců.
Na výměně hostujících představení se pořadatelé dohodnou přímo s pozvanými soubory a umělci.
Článek 6
Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi galeriemi a muzei a budou podporovat pořádání reprezentativních uměleckých výstav.
Strany se budou s dostatečným předstihem navzájem informovat o výstavních projektech s mezinárodním přesahem pro obě zainteresované strany a o možnostech relevantní spolupráce mezi muzei a galeriemi. Výměny výstav budou dohodnuty přímo mezi příslušnými pořadateli.
Článek 7
Strany se budou navzájem informovat o prioritních směrech činnosti v oblasti kultury v rámci UNESCO. Strany budou podporovat rozvoj multilaterální kulturní spolupráce a podporovat