Input:

1/2021 Sb., Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí, ve znění účinném k 20.9.2023 Garance

č. 1/2021 Sb., Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí, ve znění účinném k 20.9.2023
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. prosince 2020
o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
464/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 5 a § 8; nové přechodné ustanovení
267/2023 Sb.
(k 20.9.2023)
mění § 5; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění zákona č. 61/2005 Sb. a zákona č. 113/2020 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje podmínky použití peněžních prostředků ze Státního fondu podpory investic (dále jen „Fond”) formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí (dále jen „úvěr”).
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a)  obydlím
1.  byt, přičemž bytem se rozumí soubor místností, popřípadě 1 obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny,
2.  rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží a podkroví, nebo
3.  družstevní podíl v bytovém družstvu, se kterým je spojeno právo nájmu družstevního bytu pro příjemce,
b)  modernizací obydlí stavební úpravy obydlí podle písmene a) bodu 1 nebo 2 nebo připojení rodinného domu k veřejným sítím technického vybavení,
c)  výstavbou
1.  novostavba rodinného domu, nebo
2.  změna stavby nebo její části na obydlí,
d)  pořízením obydlí
1.  výstavba obydlí,
2.  koupě obydlí, nebo
3.  koupě nemovité věci, jejíž součástí je obydlí.
§ 3
Podmínky pro poskytnutí úvěru
(1)  Úvěr na modernizaci nebo pořízení obydlí lze poskytnout žadateli, který
a)  žije v manželství nebo registrovaném partnerství, ve kterém alespoň jeden z manželů nebo registrovaných partnerů nedosáhl ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 40 let, nebo
b)  nežije v manželství nebo registrovaném partnerství, nedosáhl ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 40 let a trvale pečuje o dítě, které nedosáhlo ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 15 let.
(2)  Úvěr lze poskytnout,
a)  prokáže-li žadatel schopnost úvěr splácet,
b)  je-li úvěr dostatečně zajištěn, a to alespoň do jeho nesplacené výše, a
c)  nemá-li žadatel ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru evidován nedoplatek
1.  u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
2.  na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění a
3.  na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti s výjimkou nedoplatku, u kterého bylo povoleno splácení ve splátkách, a není v prodlení se splácením splátek.
(3)  Úvěr nelze poskytnout
a)  opakovaně stejnému žadateli ani jinému žadateli, který žije v domácnosti s příjemcem úvěru,