1/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropského komunikačního úřadu

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 1/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. června 1993 byla v Haagu přijata Úmluva o založení Evropského komunikačního úřadu a dne 9. dubna 2002 byly v Kodani přijaty změny Úmluvy.
S Úmluvou ve znění změn vyslovil souhlas Parlament České republiky. Listina o přístupu České republiky k Úmluvě ve znění změn, podepsaná prezidentem republiky dne 23. července 2014, byla uložena u vlády Dánského království, depozitáře Úmluvy, dne 21. října 2014.
Úmluva ve znění změn vstoupila v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 1. března 2013. Pro Českou republiku vstoupila v platnost na základě svého článku 15 odst. 2 dne 1. prosince 2014.
Anglické znění Úmluvy ve znění změn a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
ÚMLUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO KOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU (ECO)
Haag, 23. června 1993 ve znění
z Kodaně 9. dubna 2002

  
ÚMLUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO KOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU (ECO)
Haag, 23. června 1993 ve znění
z Kodaně 9. dubna 2002

Státy, které jsou smluvními stranami této Úmluvy, dále jen „Smluvní strany“;
se rozhodly založit trvalou neziskovou instituci na pomoc Evropské konferenci poštovních a telekomunikačních správ, dále jen „CEPT“; jejíž úlohou je posílit vztahy mezi členy CEPT, podporovat jejich spolupráci a přispět k vytváření dynamického trhu na poli evropských poštovních a elektronických komunikací.
Berou přitom na vědomí, že tato Úmluva představuje upravený text Úmluvy o založení Evropského radiokomunikačního úřadu a že úřad vytvořený na základě této Smlouvy převezme dřívější zodpovědnosti a úkoly Evropského radiokomunikačního úřadu (ERO) a Evropského telekomunikačního úřadu (ETO);
a dohodly se takto:
  
Článek 1
Založení Evropského komunikačního úřadu
(1) Tímto se zakládá Evropský komunikační úřad, dále jen „ECO“.
(2) Ústředí ECO je v Kodani v Dánsku.

  
Článek 2
Účel ECO

ECO je centrem odborných znalostí v poštovních a elektronických komunikacích, jež bude poskytovat pomoc a poradenství předsednictvu CEPT a výborům CEPT.
  
Článek 3
Funkce ECO
(1) Primárními funkcemi ECO je:
1. zajistit centrum odborných studií, které bude fungovat jako koordinační orgán a identifikovat problémové oblasti a nové možnosti v oblasti poštovních a elektronických komunikací a v souladu s tím radit předsednictvu CEPT a výborům CEPT;
2. navrhovat dlouhodobé plány budoucího využití vzácných zdrojů používaných v oblasti elektronických komunikací na evropské úrovni;
3. spolupracovat s příslušnými národními orgány;
4. zkoumat regulační otázky v oblasti poštovních a elektronických komunikací;
5. provádět poradenství na konkrétní témata;
6. vést evidenci důležitých činností výborů CEPT a zavádění, resp. provádění příslušných Rozhodnutí a Doporučení CEPT;
7. pravidelně předkládat výborům CEPT situační zprávy;
8. udržovat vztahy s Evropskou unií a s Evropským sdružením volného obchodu;
9. podporovat předsednictvo CEPT, mimo jiné dodržováním zásady rotace /tzv. „Rolling Policy Agenda“/;
10. poskytovat podporu a studie výborům CEPT, mimo jiné pro návrh pracovního programu CEPT na základě zásady rotace;
11. podporovat pracovní skupiny a projektové týmy CEPT, zejména při přípravě specifických konzultačních zasedání;
12. působit
 
 Nahoru