1/2018 Sb., Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 1/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2017
o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku
Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, k provedení § 10 odst. 4, § 11 odst. 2, § 18 odst. 6, § 27 odst. 4, § 28 odst. 3, § 29 odst. 4, § 33 odst. 5, § 34 odst. 2, § 38 odst. 2, § 43 odst. 3, § 44 odst. 2, § 51 odst. 4, § 52 odst. 2, § 55 odst. 2, § 60 odst. 3, § 61 odst. 2, § 69 odst. 4, § 70 odst. 2, § 76 odst. 6, § 86 odst. 4, § 87 odst. 3, § 88 odst. 4, § 92 odst. 5, § 93 odst. 2, § 96 odst. 2, § 101 odst. 3 a § 102 odst. 2:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje podrobnosti náležitostí
a) žádosti o udělení povolení k činnosti
1. platební instituce a rozšíření tohoto povolení,
2. správce informací o platebním účtu,
3. instituce elektronických peněz a rozšíření tohoto povolení,
4. poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a rozšíření tohoto povolení,
5. vydavatele elektronických peněz malého rozsahu a rozšíření tohoto povolení,
b) žádosti platební instituce, instituce elektronických peněz nebo správce informací o platebním účtu o souhlas k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce,
c) oznámení
1. změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, instituce elektronických peněz, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu nebo vydavatele elektronických peněz malého rozsahu,
2. změny údajů uvedených v žádosti platební instituce, instituce elektronických peněz nebo správce informací o platebním účtu o souhlas k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce,
3. záměru nabýt, zvýšit, pozbýt nebo snížit kvalifikovanou účast na platební instituci nebo na instituci elektronických peněz nebo je ovládnout nebo přestat ovládat,
4. pověřeného zástupce platební instituce nebo instituce elektronických peněz,
5. změny údajů uvedených v oznámení pověřeného zástupce platební instituce nebo instituce elektronických peněz,
6. záměru svěřit výkon některých provozních činností platební instituce nebo instituce elektronických peněz jiné osobě,
7. záměru platební instituce, instituce elektronických peněz nebo správce informací o platebním účtu vykonávat činnosti v hostitelském členském státě jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce.
(2) Tato vyhláška dále upravuje formáty a další technické náležitosti žádostí a oznámení podle odstavce 1.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců, vydaný cizím státem,
1. jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců, nebo
2. v němž má nebo v posledních 3 letech měla právnická osoba sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla pobočku obchodního závodu, upravuje-li právní řád těchto států trestní odpovědnost právnických osob,
b) doklady k posouzení důvěryhodnosti doklad o bezúhonnosti vydaný
 
 Nahoru