Input:

R 1/1969; Byt Garance

č. 1/1969 Sb. rozh.
Po zrušení práva společného užívání bytu manžely podle § 177 o. z. náleží osobní právo užívání bytu podle § 152 a násl. o. z. jen tomu z rozvedených manželů, kteerý byl určen za dalšího uživatele bytu; jeho osobní právo užívání bytu je ovšem dočasně omezeno právem druhého z rozvedených manželů, který je oprávněn užívat byt po určitou dobu podle § 186 odst. 3 o. z.
Poněvadž rozvedený manžel, který nebyl určen za dalšího uživatele bytu, nemá ani se zřetelem na § 186 odst. 3 o. z. osobní právo užívání bytu, ale toliko právo na bydlení v bytě po určitou dobu, nevzniká v žádném případě - a to ani dočasně - právo společného užívání bytu podle § 172 o. z. Jestliže by se za tohoto stavu neshodli rozvedení manželé na rozsahu a způsobu faktického užívání bytu, mohlo by být rozhodnuto soudem k návrhu jednoho z nich podle § 174 o. z. jen s použitím § 496 o. z.
(Rozhodnutí Městského soudu v Praze z 9. 1. 1968, 11 Co 698/67.)
Obvodní soud pro Prahu 10 rozhodl rozsudkem z 27. 9. 1967 o povinnosti žalovaného K. B. vyklidit byt v P. 10, jehož spoluuživateli jsou žalobce F. K. a žalovaná A. K.; zároveň uložil žalované A. K. povinnost souhlasit s vystěhováním žalovaného K. B. (jejího druha) a trpět, aby se vůbec jako druh nezdržoval v bytě.
Městský soud v Praze změnil rozsudkem z 9. 1. 1968 rozsudek prvního stupně tak, že zamítl žalobu.
Z odůvodnění:
Dřívějším rozsudkem soudu prvního stupně z 15. 4. 1965 bylo zrušeno právo společného užívání bytu rozvedených manželů F. K. a A. K. v P. 10 a bylo určeno, že bude byt nadále užívat A. K. Mezi účastníky není pak sporu o tom, že se v poslední době dohodli na dočasném děleném užívání bytu v tom smyslu, že bude kuchyni se spíží užívat žalovaná A. K., pokoj žalobce F. K. (který jej má také uzamčen); ostatní příslušenství představované jednou místností užívají společně.
Posouzení nynějšího žalobního nároku je závidlé na výkladu ustanovení § 186 odst. 3 o. z. Odvolací soud dospěl k názoru, že účel § 186 odst. 3 o. z. stanovícího, že zánik práva užívat byt nastává teprve dnem, kdy dojde k přidělení náhradního bytu, je odůvodněn trvající bytovou nouzí a společenskou nezbytností zabránit případům vystěhování uživatele bytu bez poskytnutí náhrady. Jde tedy při výkladu § 186 odst. 3 o. z. jen o to,

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací