Input:

R 1/1968; Socialistické organizace Garance

č. 1/1968 Sb. rozh.
K otázce důvodnosti nároku na vrácení složené zálohy organizací, jejíž pracovník přijal od zákazníka zálohu.
K výkladu § 20 odst. 2 o. z.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí n. L. ze dne 28. března 1967, 8 Co 125/67.)
Okresní soud v Ústí nad Labem zamítl žalobu na zaplacení částky 1300,- Kčs, kterou žalobce složil v pokladně žalované organizace jako zálohu na zboží.
Krajský soud v Ústí nad Labem změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci 1300,- Kčs s přísl.
Z odůvodnění:
Soud prvního stupně zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhá na žalovaném zaplacení částky 1300,- Kčs s přísl. Rozhodl tak v podstatě s odůvodněním, že žalovaný není vázán jednáním svého pracovníka, jímž tento pracovník překročil meze svých oprávnění, daných jeho pracovními povinnostmi a pracovním zařazením.
Z výsledků provedeného dokazování, zejména pak z obsahu spisu 4 T 611/66 okresního soudu v Teplicích o trestním řízení vedeném proti Š. M. vyplývá, že žalobce projevil zájem o zakoupení etážového topení od žalovaného, že v prodejně žalovaného složil na výzvu pokladní této prodejny Š. M. zálohu ve výši 1300,- Kčs k rukám jmenované pracovnice žalovaného a že později dodané etážové topení zaplatil žalovanému v jeho plné ceně. Skutečnost, že tuto částku žalobce složil prostřednictvím svých známých manželů, nemění nic na tom, že záměr koupit předmětnou věc byl projevem jeho jménem, což Š. M. v trestním řízení potvrdila, a že zmíněnou částku vynaložil ze svých prostředků, a je proto pro právní posouzení věci nerozhodná.
Posouzení důvodnosti žalobcova nároku je závislé na vyřešení otázky, zda popsaný úkon někdejší pracovnice žalovaného Š. M. zavazuje žalovaného i za okolností, za nichž k němu došlo, resp. zda z takovéhoto úkonu vznikly žalovanému nějaké povinnosti.
Soud prvého stupně se v tomto ohledu zabýval věcí správně z hlediska ustanovení § 20 odst. 2 o. z., dospěl však k závěru, jejž nelze sdílet. Ze znění uvedeného zákonného ustanovení jasně vyplývá, že práva a povinnosti vznikají

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací