Input:

1/1967 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů Garance

č. 1/1967 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 12. ledna 1967
o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
ČÁST I.
Zřízení ministerstva školství a ministerstva kultury a informací
§ 1
Z dosavadního ministerstva školství a kultury se zřizují ministerstvo kultury a informací.
§ 2
Na ministerstvo školství přechází dosavadní působnost ministerstva školství a kultury při řízení škol, předškolních a mimoškolních výchovných zařízení, školního a mimoškolního vzdělávání pracujících, v sociálně právní péči o děti, dále na úseku vědeckých hodností a při řízení zahraničních styků v oblasti školství.
§ 3
Na ministerstvo kultury a informací přechází
a) dosavadní působnost ministerstva školství a kultury a umění, zejména řízení kulturně výchovné činnosti, knihovnictví a divadelnictví, činnost muzeí a galerií, koncertní a estrádní činnosti, dále péče o kulturní památky a ochranu přírody, působnost na úseku autorského práva, vydavatelství a tisku a výroby v oblasti kultury,
b) řízení a koordinace kulturních styků se zahraničím,
c) dosavadní působnost ministerstva školství a kultury ve věcech církevních.
§ 4
(1) Jako iniciativní a koordinační orgán pro zásadní otázky v oblasti kultury a informací se zřizuje Výbor pro kulturu a informace (dále jen „výbor“); předsedou výboru je ministr kultury a informací.
(2) Členy výbory jsou ústřední ředitelé Čs. rozhlasu, Čs. televize, Čs. tiskové kanceláře, Čs. filmu a další členové, které jmenuje a odvolává vláda z představitelů uměleckých svazů a z dalších pracovníků v oblasti kultury a informací.
(3) Statut výboru schvaluje vláda.
§ 5
(1) Ústřední ředitelé Čs. rozhlasu, Čs. televize, Čs. tiskové kanceláře a Čs. filmu odpovídají ministru kultury a informací za činnost příslušné organizace.
(2) Ústřední ředitelé Čs. rozhlasu, Čs. televize, Čs. tiskové kanceláře a Čs. filmu jmenuje a odvolává na návrh ministra kultury a informací vláda.
(3) Oblastní ředitelé Čs.rozhlasu a Čs. televize a ředitel Čs. tiskové kanceláře pro Slovensko odpovídají za činnost příslušné organizace na Slovensku pověřenci Slovenské národní rady pro kulturu a informace a příslušnému ústřednímu řediteli.
(4) Oblastní ředitelé Čs. rozhlasu a Čs. televize a ředitele Čs. tiskové kanceláře pro Slovensko jmenuje a odvolává předsednictvo Slovenské národní rady na návrh pověřence Slovenské národní rady pro kulturu a informace.
Zřízení ministerstva lesního a vodního hospodářství
§ 6
(1) Zřizuje se ministerstvo lesního a vodního hospodářství.
(2) Na ministerstvo lesního a vodního hospodářství přechází dosavadní působnost ministerstva zemědělství a lesního hospodářství při řízení lesního hospodářství a déle působnost dosavadního hospodářství a dále působnost dosavadní Ústřední správy vodního hospodářství.
§ 7
(1) Ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství