Input:

1/1965 Sb., Vyhláška ministerstev zahraničního obchodu a těžkého strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky vývozních investičních celků, platné do 30.6.1986 Archiv

č. 1/1965 Sb., Vyhláška ministerstev zahraničního obchodu a těžkého strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky vývozních investičních celků, platné do 30.6.1986
[zrušeno č. 31/1986 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstev zahraničního obchodu a těžkého strojírenství
ze dne 3. prosince 1964,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky vývozních investičních celků
Ministerstvo zahraničního obchodu a ministerstvo těžkého strojírenství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem ČSSR stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVNÍ
§ 1
Rozsah platnosti
(1) Tato vyhláška se vztahuje na dodávky vývozních investičních celků (§ 321 až 332 zákona).
(2) Ustanovení části šesté (§ 30 až 59) se vztahují přiměřeně na poddodávky montáží, demontáží, revizí a repasí, uskutečňované v zahraničí.
(3) Ustanovení části osmé (§ 61 až 66) se vztahují přiměřeně na poddodávky stavebních prací, určené pro hlavní a finální dodavatele, pokud předmětem jejich dodávky jsou stavební práce, jakož i na poddodávky speciálních stavebních prací, uskutečňované v zahraničí.
ČÁST DRUHÁ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 2
Vývozní investiční celek
(1) Dodávka vývozního investičního celku podle § 321 zákona zahrnuje stroje nebo zařízení, montáž a stavební práce, nebo jen některá z těchto plnění; do dodávky vývozního investičního celku mohou být zahrnuty i další dodávky jako dodávka projektové dokumentace, dodávka technické pomoci podle § 67, popřípadě i jednotlivé dodávky kusového charakteru, potřebné pro doplnění vývozního investičního celku.
(2) Dodávky dodavatelů podle § 332 odst. 1 písm. a) zákona, určené pro hlavní dodavatele se označují jako finální dodávky a jejich dodavatelé jako finální dodavatelé. Finálními dodávkami mohou být dodávky strojů a zařízení, dodávky samostatné montáže, jakož i dodávka stavebních prací, pokud je uskutečňována jako souhrn všech stavebních prací, dodávaných v rámci vývozního investičního celku.
(3) Jestliže stroje a zařízení, zahrnuté do finální dodávky, mají být dodány včetně příslušné montáže, popřípadě včetně příslušné části projektové dokumentace, dodávají se tyto práce jako součást finální dodávky. Finální dodávka zahrnuje i práce, které obvykle bývají součástí dodávky strojů a zařízení (jako vyzdívky kotlů a pecí, kobky rozvodem, nikoliv však základy strojů), pokud není stanoveno nebo dohodnuto něco jiného.
(4) Část finální dodávky strojů a zařízení může být dodávka jako finální poddodávka, jestliže splňuje podmínky uvedené v § 332 odst. 1 písm. a) zákona; finální poddodávku dodává finální poddodavatel i hlavnímu dodavateli pro jeho vlastní finální dodávku.
(5) Dodávkou pro vývozní investiční celek je i dodávka generálního projektanta.
§ 3
Hlavní dodavatel
Hlavním dodavatelem je organizace, která podle § 321 odst. 1 zákona byla stanovena příslušnými ministerstvy nebo dohodnuta mezi organizacemi, které přicházejí v úvahu jako dodavatelé a odběratelé, nebo jejich nadřízenými orgány. Hlavní dodavatel, pokud jde o jeho vlastní finální

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací