Input:

1/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger a Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger Garance

č. 1/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger a Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 17. prosince 1963
o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger a Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger
Dne 11. září 1963 byla v Brně podepsána Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger a dne 13. září 1963 byla v Praze podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger.
Vláda Československé socialistické republiky schválila uvedené Dohody dne 20. listopadu 1963.
Dohoda o vědecké a technické spolupráci podle ustanovení článku 9, odst. 1 vstoupila v platnost dne 11. září 1963 a Dohoda o kulturní spolupráci podle ustanovení článku 9 vstoupila v platnost dnem 13. září 1963.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Niger přejíce si prohloubit přátelské vztahy a podporovat hospodářské styky mezi oběma zeměmi a usilujíce za tím účelem o rozvoj vzájemné vědecké a technické spolupráce dohodly se takto:
Článek 1
Smluvní strany se zavazují spolupracovat v oblasti vědy a techniky k vzájemnému prospěchu a za účelem co nejúčinnějšího využití nejnovějších poznatků vědy a techniky pro hospodářský rozvoj obou zemí na základě zásad respektování svrchovanosti, nevměšování a rovnosti.
Článek 2
Spolupráce podle článku 1 této Dohody bude spočívat ve vědecké a technické pomoci, kterou si obě smluvní strany budou vzájemně poskytovat, zejména:
a) vysíláním expertů a poradců v oboru vědy a techniky,
b) usnadňováním odborného výcviku,
c) vypracováváním technických, hospodářských a jiných projektů.
Článek 3
Rozsah a podmínky vědecké a technické spolupráce budou dojednány mezi oběma smluvními stranami vždy na určité časové období a budou pojaty do zvláštního protokolu.
Článek 4
Rozsah práce expertů a poradců, jejich odměny a ostatní pracovní podmínky budou v každém jednotlivém případě dohodnuty mezi příslušnými organizacemi smluvních stran.
Článek 5
Všechny osoby, vykonávající své poslání na území druhé smluvní strany podle této Dohody, budou se při své činnosti řídit podmínkami stanovenými pro plnění jejich úkolů a zdrží se jakéhokoliv zasahování do jiných záležitostí.
Článek 6
Každá ze smluvních stran usnadní na svém území příslušníkům druhé smluvní strany úspěšné provádění jejich poslání podle této Dohody.
Článek 7
Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bez souhlasu druhé smluvní strany nesdělí třetí straně zvláštní znalosti získané při