Input:

1/1963 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství Garance

č. 1/1963 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 5. ledna 1963
o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství je ústřední orgán státní správy; jejím hlavním úkolem je centrálně zabezpečovat, aby se místní hospodářství řízené národními výbory rozvíjelo v souladu s ostatními odvětvími národního hospodářství a stále lépe uspokojovalo potřeby pracujících.
§ 2
Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství plní v úzké spolupráci s národními výbory a jejich orgány zejména tyto úkoly:
a)  na úseku místního hospodářství připravuje a projednává návrh plánu a kontroluje jeho plnění; řeší zásadní otázky organizace místního hospodářství; řídí jeho materiálně technické zásobování a odbyt; zajišťuje vysokou úroveň odborného vedení odvětví a organizuje jeho technický rozvoj; pečuje o výchovu učňů a napomáhá při výchově odborných technických kádrů; řídí výzkum a vývoj a zavádění nových druhů výrobků a služeb; vykonává působnost ústředního orgánu ve věcech metodických, cenových a mzdových a v otázkách normalizace a typizace;
b)  zajišťuje hospodárnou správu a údržbu bytového majetku, vydávání a