Input:

č. 1/1962 Sb. rozh., Garance

č. 1/1962 Sb. rozh.
Nesystemizovaní sběrači sběrných surovin jsou pojištěni jako zaměstnanci podle zákona o nemocenském pojištění a vztahuje se na ně zákon o sociálním zabezpečení, jestliže jejich činnost vykazuje znaky pracovního poměru zaměstnaneckého.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě ze 7. června 1961, 12 Co 209/61).
Krajská správa nemocenského pojištění rozhodla výměrem, že navrhovatelka jako nesystemizovaná sběračka národního podniku Sběrné suroviny, nepodléhá nemocenskému pojištění. Tento výměr byl doručen navrhovatelce a jmenovanému podniku, takže oba jsou vedle odpůrce účastníky řízení (§ 399 odst. 2 o. s. ř.).
Okresní soud v Ostravě rozhodl k opravnému prostředku navrhovatelky, jímž se domáhala výroku, že zmíněná její pracovní činnost zakládá řádný pracovní poměr a tím i příslušnost k nemocenskému pojištění, že výměr odpůrce se zrušuje a že navrhovatelka podléhá pojistné povinnosti podle zákona o nemocenském pojištění a že její zaměstnání u jmenovaného národního podniku je pracovním poměrem.
Odpůrce se domáhal stížností do usnesení (§ 398 odst. 2 o. s. ř.) změny napadeného usnesení v tom smyslu, že se výměr odpůrce ponechává v platnosti. Zúčastněný podnik se připojil k tomuto návrhu.
Krajský soud v Ostravě rozhodnutím soudu prvního stupně změnil tak, že výměr odpůrce zrušil a vyslovil, že navrhovatelka z titulu své činnosti nesystemizované sběračky sběrných surovin podléhá nemocenskému pojištění a je nemocensky pojištěna podle zákona č. 54/1956 Sb. od 1. ledna 1957.
Z odůvodnění:
V souzené věci jde o otázku, jaké je právní postavení nesystemizovaných sběračů sběrných surovin, zejména, zda tyto osoby jsou pojištěny jako zaměstnanci podle zákona o nemocenském pojištění a zda vzhledem k ustanovení § 3 odst. 1 zák. č. 55/1956 Sb. se na ně vztahuje zákon o sociálním zabezpečení.
K této otázce se uvádí:
Zákon č. 54/1956 Sb. o nemocenském pojištění vychází z toho, že nemocensky jsou pojištěni především zaměstnanci. Pro účely zákona o nemocenském pojištění i zákona o sociálním zabezpečení je zaměstnancem i ten, kdo je činný pro socialistický sektor v poměru, který má obsah zaměstnaneckého pracovního poměru, i když není takto označen nebo nesplňuje všechny podmínky stanovené pro vznik zaměstnaneckého pracovního poměru. Jsou tu, jak důvodová správa k § 3 zák. č. 55/1956 Sb. uvádí, míněny právní poměry, které se v podstatě od pracovního poměru zaměstnaneckého neliší, ale bývají označeny jako smlouvy o dílo, popř. jim chybí předchozí souhlas podle § 13 dekr. č. 88/1945 Sb. Předpokladem pro aplikaci ustanovení § 2 odst. 2 zák. č. 54/1956 Sb., resp. § 3 zák. č. 55/1956 Sb. je tedy, že jde o činnost pro socialistický sektor a že co do své náplně jde o takovou činnost, jaká je obsahem zaměstnaneckého pracovního poměru a dále, že osoba, o níž jde, není z důvodů této činnosti pojištěna již podle jiných předpisů o nemocenském pojištění, resp. na dávky obdobné dávkám důchodového zabezpečení. I kdyby šlo o činnost vykazující znaky pracovního poměru, jsou vyňaty podle ustanovení § 5 písm. d), § 6 zák. č. 54/1956 Sb. takoví pracovníci, kteří vykonávají pouze příležitostné zaměstnání.
Ustanovení § 2 odst. 2 zák. č. 54/1956 Sb. a obsahově s ním shodné