Input:

1/1961 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o Státní plánovací komisi Garance

č. 1/1961 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o Státní plánovací komisi
[zrušeno nepřímo č. 52/1963 Sb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 11. ledna 1961
kterým se mění a doplňuje zákon o Státní plánovací komisi
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
Článek 1
Zákon č. 41/1959 Sb., o Státní plánovací komisi, se mění a doplňuje takto:
1. V § 2 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3 tohoto znění:
„(2) Státní plánovací komise připravuje a vládě předkládá návrhy státních plánů rozvoje národního hospodářství, včetně návrhu komplexních plánů rozvoje hospodářství řízeného národními výbory v jednotlivých krajích, řeší územní proporce v těchto návrzích, zajišťuje soulad rozvoje hospodářství řízeného ústředně a rozvoje hospodářství řízeného národními výbory a usměrňuje řešení zásadních otázek spojených s plněním úkolů státního plánu v jednotlivých odvětvích národního hospodářství a na území jednotlivých krajů.
(3) Státní plánovací komise plní své úkoly v těsné součinnosti s ministerstvy, s ostatními ústředními orgány a s krajskými národními výbory za široké aktivní účasti