Input:

č. 1/1961 Sb. rozh. tr., Garance

č. 1/1961 Sb. rozh. tr.
Uloženie bezpodmienečného trestu odňatia slobody je opatrením vážneho dosahu pre ďalší život páchateľa a jeho rodiny. Taký trest je nutný u páchateľov z rad pracujúcich iba vtedy, ak závažnosť trestného činu alebo doterajší život páchateľa ukazujú nato, že púha hrozba podmienečným trestom by nepostačila k splneniu účelu trestu uvedenému v § 17 ods. 1 tr. zák.
Vzhľadom na osobu obžalovaného, u ktorého sa spáchanie trestného činu ruvačky javí ako mimoriadne vybočenie z medzí riadneho života pracujúceho človeka, postačí aj pohrôžka trestom odňatia slobody k jeho prevýchove.
Okolnosť, že trestná činnosť bola v mieste trestného činu obzvlášť rozšírená, musí byť tiež hodnotená v súvislosti s ostatnými okolnosťami prípadu, najmä v súvislosti so stupňom nebezpečnosti konkrétneho trestného činu pre spoločnosť a to z hľadísk spôsobu prevedenia trestného činu, miery zavinenia, predchádzajúceho života páchateľa a možnosti jeho nápravy. V žiadnom prípade nie je možno pripustiť, aby súd iba generálnou prevenciou, odôvodňoval uloženie bezpodmienečného trestu odňatia slobody, lebo aj trest podmienečne uložený plní požiadavky aj generálnej prevencie, ak je správne uložený a odôvodnený a súd v priebehu zkušobnej doby sleduje pomocou štátnych orgánov a spoločenských organizácií nápravu páchateľa.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 24. augusta 1960 - 6 Tz 19/60.)
Obžalovaný robotník, dosiaľ netrestaný, sa zúčastnil ruvačky, pri ktorej bolo dvom účastníkom ublížené na zdraví, v dôsledku čoho boli 1 týždeň práceneschopní.
Ľudový súd v Nových Zámkoch uznal obžalovaného vinným trestným činom ruvačky podľa § 223 ods. 1, 2 tr. zák. a uložil mu bezpodmienečný trest odňatia slobody na 6 (šesť) mesiacov. Tento rozsudok sa stal právoplatným.
Najvyšší súd k sťažnosti pre porušenie zákona podanej predsedom Najvyššieho súdu zrušil uvedený rozsudok vo výroku o treste a výkon trestu odňatia slobody v trvaní 6 (šesť) mesiacov uložený obžalovanému právoplatným rozsudkom ľudového súdu podľa § 25 ods. 1 tr. zák. odložil na skúšobnú dobu na 2 (dva) roky.
Z odôvodnenia:
Najvyšší súd v zmysle § 293 ods. 1, 2 tr. por. preskúmal správnosť všetkých výrokov napadnutého rozsudku, pokiaľ sa týkajú obžalovaného, ako aj konania, ktoré mu predchádzalo a zistil, napadnutým rozsudkom ľudového súdu bol porušený zákon.
Podľa charakteristiky v spise založenej pochádza obžalovaný z maloroľníckej rodiny a sám je robotníkom, dosiaľ nebol trestaný. Až do spáchania trestného činu ruvačky žil riadnym životom pracujúceho človeka, bol dobrým pracovníkom a trestného činu ruvačky sa dopustil v rozčúlenosti, lebo spoluobžalovaný ho pichol vreckovým nožom. Predtým sa ruvačky nezúčastnil. Stará sa o štyri maloleté deti a práceneschopnú manželku.
Uloženie bezpodmienečného trestu odňatia slobody je opatrením vážneho dosahu pre ďalší život páchateľa a jeho rodiny. Taký trest je nutný u páchateľov z rad pracujúcich iba vtedy, ak závažnosť trestného činu alebo doterajší život páchateľa ukazujú nato, že púha pohrôžka trestom by nepostačila k splneniu účelu trestu uvedenému v § 17 ods. tr. zák.
Podľa § 24 ods. 1 tr. zák. súd podmienečne odloží výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho dva roky, ak