Input:

č. 1/1959 Sb. rozh. tr., Garance

č. 1/1959 Sb. rozh. tr.
Majetek tělovýchovných jednot je majetkem v socialistickém vlastnictví.
Poskytování neoprávněných peněžitých výhod hráčům oddílu kopané tělovýchovné jednoty z majetku tělovýchovné jednoty za účelem získání takových hráčů je třeba posuzovat jako rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 10. října 1958, 1 Tz 232/58.)
Městský prokurátor v Praze usnesením zastavil podle § Í92 odst. 1 písm. c) tr. ř. trestní stíhání funkcionářů tělovýchovné jednoty závodu pro trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. b), c), odst. 3 tr. zák., kterého se měli obvinění dopustit podle obvinění, jež na ně bylo vzneseno vyšetřovatelem, různými machinacemi záležejícími v tom, že z peněz tělovýchovné jednoty poskytovali neoprávněně značné částky přesahující daleko 20.000 Kčs hráčům oddílu kopané. Tyto částky zúčtovali jednak pomocí fingovaných dokladů za různé práce, které nebyly vykonány, jednak si je opatřovali z černého fondu dotovaného zejména částkami získanými na falešné doklady z nehlášených zápasů. Městský prokurátor v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že vyšetřováním byly sice zjištěny uvedené machinace s majetkem tělovýchovné jednoty, podle jeho názoru však není u obviněných prokázána subjektivní stránka trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví, poněvadž nebyla vyvrácena jejich obhajoba, že z uvedených machinací neměli osobní prospěch a že hráčům oddílu kopané poskytovali různé neoprávněné peněžní výhody jedině ve snaze vybudovat dobrý hráčský kolektiv a získat hráče, kteří by pozvedli úroveň oddílu kopané.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil usnesení městského prokurátora a tomuto prokurátoru nařídil, aby ve věci dále jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Stížnost pro porušení zákona v podstatě vytýká, že majetek TJ je majetkem v socialistickém vlastnictví, že-za rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví jest pokládat každou protiprávní disposici z takového majetku, kterou se maří základní a podstatný účel svěřeného majetku a že obvinění jako funkcionáři TJ si po stránce subjektivní byli vědomi protiprávnosti svého jednání, což vyplývá zejména z toho, že příjmové položky černého fondu kryli fingovanými účetními doklady.
Napadeným usnesením městského prokurátora v Praze byl porušen zákon.
Především jest nutno přisvědčit stížnosti pro porušení zákona, že se nelze ztotožnit se závěry napadeného usnesení, že obvinění si nebyli po stránce subjektivní vědomi protiprávnosti svého jednaní.
Socialistickými vlastníky jsou nejen stát a lidová družstva, ale i jiné subjekty, zejména dobrovolné organizace, které si lid vytváří k uplatňování svých demokratických práv. Podle čl. IV odst. 3 Ústavy 9. května 1948 takovými dobrovolnými organizacemi jsou i organizace tělovýchovné. Podle § 1 zák. č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, tělesná výchova jako významná složka kultury je v lidové demokracii neodlučitelnou součástí socialistické výchovy. Úkolem tělesné výchovy je především udržovat a zlepšovat zdraví lidu, zvyšovat jeho tělesnou zdatnost, pracovní výkonnost a brannou připravenost, vychovávat k