Input:

1/1958 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o konečném vypořádání majetkových a finančních otázek, souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou Garance

č. 1/1958 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o konečném vypořádání majetkových a finančních otázek, souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 6. února 1958
o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o konečném vypořádání majetkových a finančních otázek, souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou.
Mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik byla v Moskvě dne 6. července 1957 sjednána Dohoda o konečném vypořádání majetkových a finančních otázek, souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou.
Národní shromáždění projevilo s Dohodou souhlas dne 31. října 1957 a president republiky ji ratifikoval dne 23. prosince 1957. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 8. ledna 1958.
Podle svého článku 6 nabyla Dohoda účinnosti dnem výměny ratifikačních listin, tj. dne 8. ledna 1958.
České znění této Dohody se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů1) .
 
David v. r.
 
Příloha vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 1/1958 Sb.
DOHODA
mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o konečném uspořádání majetkových a finančních otázek, souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou
President Československé republiky a Presídium Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik, vycházejíce ze Smlouvy o Zakarpatské Ukrajině, uzavřené mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik dne 29. června 1945, jakož i z Protokolu k této Smlouvě téhož dne uzavřeného, ve snaze konečně a plně vypořádat majetkové a finanční otázky, souvisící se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou, rozhodli se uzavřít tuto Dohodu a jmenovali za tím účelem svými zmocněnci:
president Československé republiky:
Karla KURKU, náměstka ministra zahraničních věcí Československé republiky,
Presidium Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik:
N. S. PATOLIČEVA, náměstka ministra zahraničních věcí Svazu sovětských socialistických republik,
kteří, vyměnivše si své plné moci a shledavše je v náležité formě a v plném pořádku, dohodli se takto:
Článek 1
Uzavřením této Dohody se plně vypořádávají a s konečnou platností zanikají:
1. nároky Československé republiky vůči Svazu sovětských socialistických republik na náhradu za nemovitý majetek, zanechaný na území Zakarpatské Ukrajiny:
a)  osobami české a slovenské národnosti, které měly trvalé bydliště na území Zakarpatské Ukrajiny a optovaly pro občanství Československé republiky podle Smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945;