Input:

R 1/1956 (tr.); Garance

č. 1/1956 Sb. rozh. tr.
Soud nemůže uložit povinnost k náhradě neoddělitelných nákladů trestního řízení pouze jedinému nebo několika z více obviněných, kterých se neoddělitelně náklady týkají a kteří byli uznání vinnými v témže trestním řízení, a to ani když stupeň zavinění ostatních obviněných je jen nepatrný.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 9. září 1955, 1 Tz 148/55.)
Lidový soud v Uherském Hradišti uznal osm obviněných vinnými trestným činem jednak dokonaného, jednak nedokonaného rozkrádání národního majetku podle § 245 odst. 1 písm c) tr. zák. (resp. podle § 5 odst. 1, § 245 odst. 1 písm. c) tr. zák.]. Pouze jediného obviněného (A) však uznal povinným nahradit podle § 68 odst. 1 písm. a), odst. 2 tr. ř. náklady trestního řízení zálohované státem. Rozsudek ten se stal pravomocným.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil rozsudek lidového soudu mimo jiné též ve výroku o náhradě nákladů trestního řízení. Pokud jde o tento výrok, uvedl
v odůvodnění:
Generální prokurátor ve stížnosti pro porušení zákona namítá (mimo jiné), že lidový soud pro ti výslovnému znění ustanovení § 68 tr. ř. uložil nahradit veškeré náklady trestního řízení, a to oddělitelné i neoddělitelné pouze obviněnému A, čímž byl porušen zákon v § 68 tr. ř.
Stížnost pro porušení zákona je důvodná.
Lidový soud výrokem o náhradě nákladů trestního řízení uložil povinnost nahradit veškeré náklady trestního řízení zálohované státem toliko obviněnému A, čímž ostatní obviněné této povinnosti zbavil. Tento svůj výrok odůvodnil úvahou, že náklady trestního řízení, které souvisely s trestnými činy jednotlivých obviněných, nebylo možno od sebe oddělit a že z toho důvodu stanovil, přihlížeje k stupni zavinění všech obviněných podle § 68 odst. 2 tr. ř., že celé náklady nahradí obviněný A, u něhož je stupeň zavinění největší.
Tímto výrokem porušil lidový soud zákon v ustanovení § 68 tr. ř. z těchto důvodů: Podle § 68 odst. 1 písm. a) tr. ř. je každý obviněný, který byl pravomocně odsouzen, povinen nahradit náklady zálohované státem. Které náklady nutné k provedení trestního řízení zakládá stát, uvádí příkladmo ustanovení § 67 odst. 1 tr. ř. Mezi