Input:

Garance

č. 1/1956 Sb., Nařízení o zřízení Státního výboru pro výstavbu, Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku
zrušeno č. 1/1956 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. ledna 1956
o zřízení Státního výboru pro výstavbu, Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Zřizuje se Státní výbor pro výstavbu jako ústřední orgán státní správy pro otázky výstavby. Státní výbor pro výstavbu je objektivním orgánem vlády v ekonomických, technických a uměleckých otázkách výstavby; je podřízen vládě.
§ 2.
(1)  Státní výbor pro výstavbu soustavně zabezpečuje na základě nejširšího přehledu o potřebách investiční výstavby vysokou hospodárnost, technickou pokrokovost a kulturní úroveň investiční výstavby a technický rozvoj stavebnictví.
(2)  Státní výbor pro výstavbu na úseku výstavby zejména sestavuje návrhy souborného plánu technického rozvoje stavebnictví, návrhy plánu typisačních prací a návrhy plánu vědecko-výzkumných prací, schvaluje návrhy státních norem a směrnic celostátní povahy, stanovených státním plánem normalisačních prací, a metodicky řídí a koordinuje projektové a průzkumné práce všech resortů.
(3)  K zajištění svých úkolů může Státní výbor pro výstavbu vydávat obecné právní předpisy.
§ 3.
Státní výbor pro výstavbu se skládá z ministra - předsedy Státního výboru pro výstavbu, z jeho náměstků a z dalších členů. Státní výbor pro výstavbu má potřebný aparát, který pracuje na jeho úkolech.
§ 4.
(1)  V čele Státního výboru pro výstavbu je ministr - předseda Státního výboru pro výstavbu, který řídí práci Státního výboru pro výstavbu a činnost jeho aparátu.
(2)  Náměstky ministra - předsedy Státního výboru pro výstavbu a ostatní členy Státního výboru pro výstavbu jmenuje a odvolává vláda.
§ 5.
(1)  Za řádnou činnost Státního výboru pro výstavbu odpovídá ministr - předseda Státního výboru pro výstavbu vládě.
(2)  Jednotliví členové Státního výboru pro výstavbu odpovídají přímo vládě za to, že při usnášení Státního výboru pro výstavbu zaujali stanovisko na základě úplné a odborné znalosti věci a v souladu se zákony a směrnicemi hospodářské politiky vlády.
§ 6.
Podrobnosti o organisaci a působnosti Státního výboru pro výstavbu stanoví statut, který vydá vláda.
§ 7.
(1)  Zřizuje se Ústřední správa pro bytovou a občanskou výstavbu jako ústřední úřad.
(2)  V čele Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda; předseda je podřízen ministru - předsedovi Státního výboru pro výstavbu.
§ 8.
(1)  Do působnosti Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu patří zejména řízení územního plánování, plánování, projektování a komplexní výstavby měst a vesnic, provádění architektonicko-stavební inspekce, sledování otázek architektonických památek s hlediska rozvoje měst a vesnic a ověřování užitkové a umělecké úrovně hromadných výrobků pro vnitřní zařízení obytných a občanských staveb.
(2)  Ústřední správa pro bytovou a občanskou výstavbu řídí činnost orgánů pro