Input:

č. 1/1954 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 1/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Věřiteli zapsanému v podnikovém rejstříku nelze k návrhu dlužr nika předběžným opatřením ukládat, aby se zdržel nakládání věcí, která mu byla zastavena podle § 198 o. z. a aby nežádal o soudní prodej zástavy.
(Rozhodnutí krajského soudu v Pardubicích z 24. března 1953, 5 Co 249/53.)
Vedoucí hostince patřícího konsumnímu družstvu zastavil podle § 198 o. z. družstvu k zajištění případné jeho pohledávky na náhradu škody, kterou by mu způsobil svým zaviněním, své 2 motocykly. Družstvo později tvrdilo, že zaviněním žalobce vzniklo manko v částce přes 190 000 Kčs ve starých peněžích a požádalo soud, aby k částečnému krytí schodku byly prodány zastavené motocykly. Soud žádosti vyhověl a prodej motocyklů nařídil. Toto rozhodnutí nabylo právní moci. Vedoucí hostince podal na to na družstvo žalobu, v níž se domáhal vrácení motocyklů. Tvrdil, že družstvo některé zboží, které účtuje, mu řádně nedodalo a mimo to, že pohledávka družstva je vyrovnána jeho vzájemnými protipohledávkami. Zároveň navrhl žalobce nařízení předběžného opatření toho obsahu, že se žalovanému družstvu ukládá, aby motocykly, které mu byly dány do zástavy, nijak nenakládalo a aby je zejména nedalo prodat ve veřejné dražbě.
Lidový soud v Ústí n. Orlicí navrhované předběžné opatření nařídil a uložil lidovému soudu, který nařídil prodej zastavených motocyklů, aby prodejové řízení odložil. V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že kdyby bylo pokračováno v prodejovém řízení před rozhodnutím o žalobě na vydání motocyklů, byl by případný žalobní nárok na vydání motocyklů zmařen a výkon soudního rozhodnutí ohrožen.
Krajský soud změnil ke stížnosti žalovaného družstva usnesení soudu prvé stolice tak, že návrh na předběžné opatření požadované žalobcem zamítl.
Z odůvodnění:
Podle § 198 o. z. může věřitel, který je zapsán v podnikovém rejstříku, požádat soud o prodej movité věci dané mu do zástavy k zaiištění pohledávky ze vzájemného hospodářského styku, aniž dlužníka zažaluje. Soud na návrh věřitele nařídí a vykoná prodej podle ustanovení zákona o exekučním prodeji movitých věcí (§ 228 o. s. ř.), ba soud může vykonat prodej i když není usnesení nařizující prodej dosud v právní moci, a v případě stížnosti proti povolujícímu usnesení může – nejde-li o věci podléhající zkáze – odložit prodej toliko do právní moci usnesení.
Účelem § 198 o. z. a tedy i ustanovení § 228 o. s. ř. je, aby bylo zajištěno uspokojení