Wait please ...
Nejnovější

Vyjde ve Sbírce zákonů (1)

Sbírka zákonů

Judikatura

Vzory smluv

Články a komentáře

Mezinárodní smlouvy

Finanční zpravodaj

Téma měsíce

Nový občanský zákoník
+ zákon o obchodních korporacích
v tištěné podobě

.

Výhody zpracování aktuálního úplného znění:

.

Zajistěte si zákony, které přináší zásadní změnu do právního systému ČR!

 

Vážená paní, vážený pane,

 

vítejte v on-line právním systému Fulsoft - Zákony, judikatura a literatura 2016 - 2017.

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 26. srpna 2016

Dnes, 26. srpna 2016, nenastaly žádné změny právních předpisů:

POZBYLO PLATNOSTI

NABYLO ÚČINNOSTI

NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY

27. srpna - 2. září 2016 jsou známy tyto změny právních předpisů:

POZBUDE PLATNOSTI

234/2014 Sb.; Zákon o státní službě 1.9.2016
73/2005 Sb.; Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 1.9.2016
147/2011 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 1.9.2016
312/2011 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu 1.9.2016

NABUDE ÚČINNOSTI

82/2015 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.9.2016
112/2016 Sb.; Zákon o evidenci tržeb 1.9.2016
113/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb 1.9.2016
126/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.9.2016
137/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.9.2016
178/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2016
242/2016 Sb.; Zákon celní zákon 1.9.2016
243/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona 1.9.2016
255/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2016
239/2015 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb. 1.9.2016
166/2016 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb. 1.9.2016
209/2016 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2016
215/2016 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. 1.9.2016
189/2014 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2016
245/2015 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2016
27/2016 Sb.; Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 1.9.2016
197/2016 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky 1.9.2016
202/2016 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů 1.9.2016
218/2016 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2016
259/2016 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2016
270/2016 Sb.; Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 1.9.2016

NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY

200/1990 Sb.; Zákon České národní rady o přestupcích 1.9.2016
582/1991 Sb.; Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 1.9.2016
117/1995 Sb.; Zákon o státní sociální podpoře 1.9.2016
155/1995 Sb.; Zákon o důchodovém pojištění 1.9.2016
111/1998 Sb.; Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 1.9.2016
306/1999 Sb.; Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením 1.9.2016
235/2004 Sb.; Zákon o dani z přidané hodnoty 1.9.2016
435/2004 Sb.; Zákon o zaměstnanosti 1.9.2016
561/2004 Sb.; Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 1.9.2016
561/2004 Sb.; Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 1.9.2016
634/2004 Sb.; Zákon o správních poplatcích 1.9.2016
634/2004 Sb.; Zákon o správních poplatcích 1.9.2016
634/2004 Sb.; Zákon o správních poplatcích 1.9.2016
25/2008 Sb.; Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů 1.9.2016
234/2014 Sb.; Zákon o státní službě 1.9.2016
163/2002 Sb.; Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 1.9.2016
75/2005 Sb.; Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků 1.9.2016
478/2009 Sb.; Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních 1.9.2016
30/2014 Sb.; Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti 1.9.2016
222/1995 Sb.; Vyhláška Ministerstva dopravy o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí 1.9.2016
671/2004 Sb.; Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 1.9.2016
13/2005 Sb.; Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 1.9.2016
14/2005 Sb.; Vyhláška o předškolním vzdělávání 1.9.2016
16/2005 Sb.; Vyhláška o organizaci školního roku 1.9.2016
48/2005 Sb.; Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 1.9.2016
71/2005 Sb.; Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 1.9.2016
72/2005 Sb.; Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 1.9.2016
74/2005 Sb.; Vyhláška o zájmovém vzdělávání 1.9.2016
108/2005 Sb.; Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních 1.9.2016
364/2005 Sb.; Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení) 1.9.2016
492/2005 Sb.; Vyhláška o krajských normativech 1.9.2016
505/2006 Sb.; Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách 1.9.2016
177/2009 Sb.; Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou 1.9.2016
103/2014 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. 1.9.2016
206/2010 Sb.; Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 1.9.2016