Wait please ...
Nejnovější

Vyjde ve Sbírce zákonů (0)

Sbírka zákonů

Judikatura

Vzory smluv

Články a komentáře

Mezinárodní smlouvy

Finanční zpravodaj

Téma měsíce

Nový občanský zákoník
+ zákon o obchodních korporacích
v tištěné podobě

.

Výhody zpracování aktuálního úplného znění:

.

Zajistěte si zákony, které přináší zásadní změnu do právního systému ČR!

 

Vážená paní, vážený pane,

 

vítejte v on-line právním systému Fulsoft - Zákony, judikatura a literatura 2016 - 2017.

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 30. července 2016

Dnes, 30. července 2016, nastaly tyto změny právních předpisů:

POZBYLO PLATNOSTI

NABYLO ÚČINNOSTI

217/2016 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY

272/2011 Sb.; Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (novelizováno 217/2016 Sb.)
31. července - 6. srpna 2016 jsou známy tyto změny právních předpisů:

POZBUDE PLATNOSTI

216/2002 Sb.; Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic) 1.8.2016
481/2004 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic) 1.8.2016
178/2007 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění zákona č. 481/2004 Sb. 1.8.2016
218/2014 Sb.; Nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu 1.8.2016
326/2001 Sb.; Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich 1.8.2016
264/2003 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich 1.8.2016
211/2004 Sb.; Vyhláška o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků 1.8.2016
611/2004 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků 1.8.2016
238/2005 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků, ve znění vyhlášky č. 611/2004 Sb. 1.8.2016
459/2005 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků, ve znění pozdějších předpisů 1.8.2016
169/2009 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění vyhlášky č. 264/2003 Sb. 1.8.2016
159/2014 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění pozdějších předpisů 1.8.2016

NABUDE ÚČINNOSTI

185/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.8.2016
189/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 1.8.2016
191/2016 Sb.; Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic) 1.8.2016
195/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů 1.8.2016
212/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.8.2016
243/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona 1.8.2016
229/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 6.8.2016
235/2016 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů 1.8.2016
236/2016 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů 1.8.2016
237/2016 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů 1.8.2016
69/2016 Sb.; Vyhláška o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich 1.8.2016
198/2016 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech, ve znění vyhlášky č. 250/2013 Sb. 1.8.2016
226/2016 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů 1.8.2016
228/2016 Sb.; Vyhláška o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z hlediska ochrany hranic 1.8.2016
231/2016 Sb.; Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků 1.8.2016
220/2016 Sb.; Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků v záloze ve službě a jeho hlediscích 3.8.2016
232/2016 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě 6.8.2016
247/2016 Sb.; Sdělení Českého statistického úřadu o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků 1.8.2016

NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY

141/1961 Sb.; Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1.8.2016
200/1990 Sb.; Zákon České národní rady o přestupcích 1.8.2016
92/1991 Sb.; Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby 1.8.2016
229/1991 Sb.; Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 1.8.2016
198/1993 Sb.; Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu 1.8.2016
155/1995 Sb.; Zákon o důchodovém pojištění 1.8.2016
326/1999 Sb.; Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 1.8.2016
329/1999 Sb.; Zákon o cestovních dokladech 1.8.2016
219/2000 Sb.; Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 1.8.2016
139/2002 Sb.; Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 1.8.2016
357/2005 Sb.; Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů 1.8.2016
108/2006 Sb.; Zákon o sociálních službách 1.8.2016
379/2007 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.8.2016
274/2008 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 1.8.2016
301/2009 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.8.2016
262/2011 Sb.; Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu 1.8.2016
372/2011 Sb.; Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 1.8.2016
503/2012 Sb.; Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů 1.8.2016
292/2013 Sb.; Zákon o zvláštních řízeních soudních 1.8.2016
234/2014 Sb.; Zákon o státní službě 1.8.2016
314/2015 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.8.2016
119/2002 Sb.; Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních) 6.8.2016
206/2015 Sb.; Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) 6.8.2016
197/2005 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh 1.8.2016
79/2007 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření 1.8.2016
262/2012 Sb.; Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu 1.8.2016
309/2014 Sb.; Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor 1.8.2016
50/2015 Sb.; Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády 1.8.2016
75/2015 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů 1.8.2016
76/2015 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství 1.8.2016
23/1994 Sb.; Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli 1.8.2016
201/2005 Sb.; Vyhláška o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství 1.8.2016
347/2006 Sb.; Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech 1.8.2016
46/2015 Sb.; Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě 6.8.2016