Wait please ...
Nejnovější

Vyjde ve Sbírce zákonů (6)

Sbírka zákonů

Judikatura

Vzory smluv

Články a komentáře

Mezinárodní smlouvy

Finanční zpravodaj

Téma měsíce

Nový občanský zákoník
+ zákon o obchodních korporacích
v tištěné podobě

.

Výhody zpracování aktuálního úplného znění:

.

Zajistěte si zákony, které přináší zásadní změnu do právního systému ČR!

 

Vážená paní, vážený pane,

 

vítejte v on-line právním systému Fulsoft - Zákony, judikatura a literatura 2016 - 2017.

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 25. června 2016

Dnes, 25. června 2016, nenastaly žádné změny právních předpisů:

POZBYLO PLATNOSTI

NABYLO ÚČINNOSTI

NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY

26. června - 2. července 2016 jsou známy tyto změny právních předpisů:

POZBUDE PLATNOSTI

220/1999 Sb.; Zákon o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze 1.7.2016
335/2014 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 2.7.2016
39/2008 Sb.; Nařízení vlády, kterým se upravuje výše služného vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení 1.7.2016
271/1999 Sb.; Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví výše zástupného a příplatků a podrobnější podmínky k poskytování peněžních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení 1.7.2016
272/1999 Sb.; Vyhláška Ministerstva obrany o rozsahu a způsobu poskytování naturálních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení 1.7.2016
210/2011 Sb.; Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb 1.7.2016

NABUDE ÚČINNOSTI

184/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 28.6.2016
340/2015 Sb.; Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 1.7.2016
382/2015 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2016
45/2016 Sb.; Zákon o službě vojáků v záloze 1.7.2016
46/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2016
47/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2016
106/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 1.7.2016
147/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 1.7.2016
150/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2016
163/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2016
192/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.7.2016
193/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 2.7.2016
194/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů 2.7.2016
155/2016 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2016
207/2016 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb. 1.7.2016
165/2016 Sb.; Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové 29.6.2016
349/2015 Sb.; Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem 1.7.2016
361/2015 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími 1.7.2016
368/2015 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/2013 Sb. 1.7.2016
70/2016 Sb.; Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích 1.7.2016
151/2016 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady 1.7.2016
196/2016 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách 1.7.2016
203/2016 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování 1.7.2016
205/2016 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích 1.7.2016
208/2016 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2016
199/2016 Sb.; Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 1.7.2016
206/2016 Sb.; Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 1.7.2016

NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY

334/1992 Sb.; Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 28.6.2016
141/1961 Sb.; Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1.7.2016
141/1961 Sb.; Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1.7.2016
582/1991 Sb.; Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 1.7.2016
586/1992 Sb.; Zákon České národní rady o daních z příjmů 1.7.2016
589/1992 Sb.; Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1.7.2016
155/1995 Sb.; Zákon o důchodovém pojištění 1.7.2016
48/1997 Sb.; Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 1.7.2016
219/1999 Sb.; Zákon o ozbrojených silách České republiky 1.7.2016
221/1999 Sb.; Zákon o vojácích z povolání 1.7.2016
222/1999 Sb.; Zákon o zajišťování obrany České republiky 1.7.2016
128/2000 Sb.; Zákon o obcích (obecní zřízení) 1.7.2016
129/2000 Sb.; Zákon o krajích (krajské zřízení) 1.7.2016
131/2000 Sb.; Zákon o hlavním městě Praze 1.7.2016
128/2002 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2016
218/2003 Sb.; Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 1.7.2016
353/2003 Sb.; Zákon o spotřebních daních 1.7.2016
585/2004 Sb.; Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) 1.7.2016
251/2005 Sb.; Zákon o inspekci práce 1.7.2016
289/2005 Sb.; Zákon o Vojenském zpravodajství 1.7.2016
413/2005 Sb.; Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 1.7.2016
187/2006 Sb.; Zákon o nemocenském pojištění 1.7.2016
262/2006 Sb.; Zákon zákoník práce 1.7.2016
305/2008 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.7.2016
306/2008 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.7.2016
40/2009 Sb.; Zákon trestní zákoník 1.7.2016
40/2009 Sb.; Zákon trestní zákoník 1.7.2016
40/2009 Sb.; Zákon trestní zákoník 1.7.2016
111/2009 Sb.; Zákon o základních registrech 1.7.2016
372/2011 Sb.; Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 1.7.2016
372/2011 Sb.; Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 1.7.2016
256/2013 Sb.; Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 1.7.2016
300/2013 Sb.; Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 1.7.2016
300/2013 Sb.; Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 1.7.2016
234/2014 Sb.; Zákon o státní službě 1.7.2016
130/2002 Sb.; Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 2.7.2016
85/2012 Sb.; Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů 2.7.2016
278/2008 Sb.; Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností 1.7.2016
318/2013 Sb.; Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit 1.7.2016
33/2005 Sb.; Vyhláška o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách 1.7.2016
449/2006 Sb.; Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd 1.7.2016
458/2009 Sb.; Vyhláška, kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady 1.7.2016
129/2012 Sb.; Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu 1.7.2016
464/2012 Sb.; Vyhláška o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování 1.7.2016
202/2014 Sb.; Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími 1.7.2016
317/2014 Sb.; Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích 1.7.2016
525/2002 Sb.; Sdělení Českého statistického úřadu o vydání aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF) 1.7.2016
335/2015 Sb.; Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 1.7.2016
296/1991 Sb.; Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o uložení listiny o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky ke Smlouvě o patentové spolupráci, sjednané ve Washingtonu dne 17. června 1970 1.7.2016