Wait please ...
 

Vážená paní, vážený pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft - Zákony, judikatura a literatura 2016 - 2017.

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 26. září 2016

Dnes, 26. září 2016, nastaly tyto změny právních předpisů:

VYHLÁŠENO VE SBÍRCE ZÁKONŮ

315/2016 Sb.; Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí částka 123 z 26.9.2016
314/2016 Sb.; Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků částka 123 z 26.9.2016
313/2016 Sb.; Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) částka 122 z 26.9.2016
312/2016 Sb.; Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně částka 122 z 26.9.2016
311/2016 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů částka 122 z 26.9.2016
310/2016 Sb.; Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2017 částka 122 z 26.9.2016
309/2016 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku částka 121 z 26.9.2016

NABYLO ÚČINNOSTI

NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY

POZBYLO PLATNOSTI

27. září - 3. října 2016 jsou známy tyto změny právních předpisů:

BUDE VYHLÁŠENO VE SBÍRCE ZÁKONŮ

POZBUDE PLATNOSTI

137/2006 Sb.; Zákon o veřejných zakázkách 1.10.2016
139/2006 Sb.; Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) 1.10.2016
30/2008 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) 1.10.2016
76/2008 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. 1.10.2016
417/2009 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.10.2016
179/2010 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.10.2016
423/2010 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2016
258/2011 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2016
55/2012 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2016
341/2013 Sb.; Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2016
40/2015 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2016
77/2008 Sb.; Nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu 1.10.2016
78/2008 Sb.; Nařízení vlády, kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona 1.10.2016
474/2009 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona 1.10.2016
276/2011 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb. 1.10.2016
447/2011 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb. 1.10.2016
386/2012 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2016
217/2006 Sb.; Vyhláška, kterou se provádí koncesní zákon 1.10.2016
238/2006 Sb.; Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření koncesní smlouvy nebo smlouvy a ke změně uzavřené koncesní smlouvy nebo smlouvy podle koncesního zákona 1.10.2016
274/2006 Sb.; Vyhláška, kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro účely zákona o veřejných zakázkách 1.10.2016
328/2006 Sb.; Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách 1.10.2016
392/2010 Sb.; Vyhláška o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí v oblasti veřejných zakázek 1.10.2016
9/2011 Sb.; Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody 1.10.2016
162/2011 Sb.; Vyhláška o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách 1.10.2016
133/2012 Sb.; Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele 1.10.2016
230/2012 Sb.; Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 1.10.2016
231/2012 Sb.; Vyhláška, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce 1.10.2016
232/2012 Sb.; Vyhláška o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky 1.10.2016

NABUDE ÚČINNOSTI

204/2015 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.10.2016
134/2016 Sb.; Zákon o zadávání veřejných zakázek 1.10.2016
135/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek 1.10.2016
213/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2016
223/2016 Sb.; Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě 1.10.2016
293/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek 1.10.2016
299/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.10.2016
172/2016 Sb.; Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek 1.10.2016
173/2016 Sb.; Nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel 1.10.2016
296/2016 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2016
314/2016 Sb.; Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků 1.10.2016
284/2016 Sb.; Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice 27.9.2016
285/2016 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 131/2012 Sb. 27.9.2016
286/2016 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie 27.9.2016
308/2016 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů 28.9.2016
215/2015 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu 1.10.2016
168/2016 Sb.; Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele 1.10.2016
169/2016 Sb.; Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 1.10.2016
170/2016 Sb.; Vyhláška o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek 1.10.2016
197/2016 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky 1.10.2016
227/2016 Sb.; Vyhláška o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků 1.10.2016
248/2016 Sb.; Vyhláška o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek 1.10.2016
260/2016 Sb.; Vyhláška o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody 1.10.2016
311/2016 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2016

NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY

61/1988 Sb.; Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 1.10.2016
200/1990 Sb.; Zákon České národní rady o přestupcích 1.10.2016
553/1991 Sb.; Zákon České národní rady o obecní policii 1.10.2016
582/1991 Sb.; Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 1.10.2016
6/1993 Sb.; Zákon České národní rady o České národní bance 1.10.2016
293/1993 Sb.; Zákon o výkonu vazby 1.10.2016
153/1994 Sb.; Zákon o zpravodajských službách České republiky 1.10.2016
269/1994 Sb.; Zákon o Rejstříku trestů 1.10.2016
155/1995 Sb.; Zákon o důchodovém pojištění 1.10.2016
167/1998 Sb.; Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 1.10.2016
169/1999 Sb.; Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 1.10.2016
221/1999 Sb.; Zákon o vojácích z povolání 1.10.2016
326/1999 Sb.; Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 1.10.2016
218/2000 Sb.; Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 1.10.2016
219/2000 Sb.; Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 1.10.2016
257/2000 Sb.; Zákon o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) 1.10.2016
143/2001 Sb.; Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) 1.10.2016
143/2001 Sb.; Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) 1.10.2016
449/2001 Sb.; Zákon o myslivosti 1.10.2016
119/2002 Sb.; Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních) 1.10.2016
130/2002 Sb.; Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 1.10.2016
361/2003 Sb.; Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 1.10.2016
99/2004 Sb.; Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) 1.10.2016
412/2005 Sb.; Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 1.10.2016
412/2005 Sb.; Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 1.10.2016
187/2006 Sb.; Zákon o nemocenském pojištění 1.10.2016
110/2007 Sb.; Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů 1.10.2016
296/2007 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 1.10.2016
129/2008 Sb.; Zákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů 1.10.2016
300/2008 Sb.; Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 1.10.2016
41/2009 Sb.; Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku 1.10.2016
93/2009 Sb.; Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 1.10.2016
110/2009 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.10.2016
227/2009 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 1.10.2016
194/2010 Sb.; Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů 1.10.2016
73/2011 Sb.; Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 1.10.2016
367/2011 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.10.2016
418/2011 Sb.; Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 1.10.2016
420/2011 Sb.; Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 1.10.2016
1/2012 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.10.2016
167/2012 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.10.2016
300/2013 Sb.; Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 1.10.2016
303/2013 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva 1.10.2016
377/2015 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření 1.10.2016
282/2014 Sb.; Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků 1.10.2016
361/2014 Sb.; Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti 1.10.2016
217/2010 Sb.; Vyhláška o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání 27.9.2016
301/2013 Sb.; Vyhláška o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie 27.9.2016
210/2012 Sb.; Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 28.9.2016
177/2009 Sb.; Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou 1.10.2016
177/2009 Sb.; Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou 1.10.2016
344/2012 Sb.; Vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu 1.10.2016